1949 Moordenaar wilde zich in Frankrijk bij het Vreemdelingenlegioen aansluiten en Vreselijke martelingen in Franse Vreemdelingenlegioen

Een goede reputatie heeft het Franse Vreemdelingenlegioen nooit gehad.
De Nederlandse pers droeg hier vaak bewust of onbewust aan bij dat dit zo bleef.
De volgende twee krantenartikelen uit 1949 passen in deze context.
Een jonge Nederlander die bekende een tolbeambte te hebben vermoord, gaf aan op weg te zijn naar Frankrijk om zich daar aan te sluiten bij het Vreemdelingenlegioen.
De verbinding is snel gelegd, moordenaars kunnen zich in het Legioen verschuilen.
Of dat ook werkelijk zo was daar bericht de krant niet over.
Het tweede artikel is een verhaal van een Amerikaanse deserteur.
Tijdens een proces wegens desertie uit het Amerikaanse leger beschrijft hij allemaal gruwelijkheden die in het Legioen hebben plaats gevonden.
Slechts een bijzinnetje “Bovenstaande wordt ontkend door Franse legerautoriteiten” bied wat tegenwicht.
Een kleine “rectificatie” in een andere krant enkele weken later zal weinig bijgedragen om de reputatieschade te herstellen.

Nederlander vermoordde Duitse tolbeambte

Een jonge Nederlander, Jan van Eyzeren uit Amsterdam, die te Eynatten, nabij Eupen is gearresteerd, heeft bekend te Strass aan de Nederlands-Duitse grens, een tolbeambte te hebben vermoord.
Hij voegde er aan toe dat hij samen met twee andere Nederlanders onder wie een gewezen S.S.-man, een gewapende bende had gevormd om in Duitsland te plunderen.
De bende had in Keulen haar intrek genomen bij de verloofde van een der leden.
Na de misdaad te Strass, vluchtten de medeplichtigen van Van Eyzeten naar Nederland, waar zij tengevolge van het verlies van een portefeuille geïdentificeerd werden.
Van Eyzeren vluchtte naar Duitsland en wilde zich ln Frankrijk bij het Vreemdelingenlegioen aansluiten.
Op het ogenblik van zijn arrestatie was een Belgische deserteur in zijn gezelschap, die uit vrees voor een nieuwe misdaad van Jan van Eyzeren de Belgische rijkswacht had gewaarschuwd. Van de zijde der Amsterdamse politie, die het bericht uit Brussel bevestigt, vernemen wij nader, dat Van Eyzeren de vermoedelijke dader is van de diefstal van een geldkistje te Amsterdam en. van een onlangs in Zeist gepleegde roofoverval.

De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad 24-01-1949

Vreselijke martelingen in Frans Vreemdelingenlegioen
Erger dan een concentratiekamp ?
Verhaal van Amerikaans deserteur

Twee mannen, die vroeger bij de Amerikaanse marine dienden, hebben tijdens het proces wegens desertie tegen een van hen, het een en ander over de recruteringswijze van het Franse Vreemdelingenlegioen verteld.
Zekere Ryan verdween in 1947 van de Amerikaanse torpedobootjager Dickson, toen deze in Sam Bemo, in Italië, aan legde.
Negentien maanden later verscheen hij in Kanton. Hij verklaarde voor het krijgsgerecht, waarvoor hij op grond van beschuldiging van desertie moest verschijnen, dat hij gedwongen was dienst te nemen in het Franse vreemdelingen legioen. Men had hem onder meer gegeseld en 24 uur uitgestrekt op het Sahara-zand laten liggen. Tenslotte werd hij naar Frans Indo-China gezonden om te vechten. Het was hem gelukt na een tocht van vijf maanden door het oer woud naar China te komen, half verhongerd en bedekt met allerlei in de wildernis opgelopen verwondingen. Hij verklaarde nog gedwongen te zijn geweest om op een plank met spijkers te knielen. De lidtekens hiervan liet hij aan de rechtbank zien.
Een onverwacht opgekomen getuige, zekere Leathe, zeide, dat hij gezien had, hoe men Ryan met een riem gegeseld had.
Zelf was hij tegen zijn wil in in 1948, op een tocht door Frankrijk, eveneens gedwongen dienst te nemen Overigens had hij in 1944 reeds eervol ontslag uit de Amerikaanse marine ontvangen. Leathe zeide, dat hij het legioen uit nieuws gierigheid had willen bezoeken en dat hij een colonne Duitsers gevolgd was. Het was hem echter door bemiddeling van een senator gelukt na zes weken terug te keren. Hij had gezien, hoe men mannen de ogen had uitgedrukt, omdat zij weigerden te tekenen. De Amerikaanse marine-attaché te Tanger had herhaaldelijk verzocht Ryan vrij uit te laten gaan, doch de Franse autoriteiten hadden „honderden” verontschuldigingen aangevoerd voor hèt uitstel en de attaché was er niet van op de hoogte gesteld, dat Ryan naar Azië was overgebracht

* Bovenstaande wordt ontkend door Franse legerautoriteiten.

Nieuwsblad van het Zuiden 03-09-1949

Het nieuwsblad voor Sumatra 08-09-1949
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over