Booneberg


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Booneberg - -, - -, - -, -

Legioen periode: (a) - 1916

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1913 (a) - - / - 1916 / Gedeserteerd - / -

Biografie


Deserteurs uit het Fransche vreemdelingenlegioen

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen in TAZA Marokko.
Detail van ansichtkaart van waarschijnlijk net voor de Eerste Wereldoorlog
[Coll. NLL.]

In oktober 1916 verscheen er in diverse landelijke en regionale dagbladen een artikel over twee gedeserteerde, uit Nederland afkomstige, legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen. Ze heetten Booneberg en Schneiders.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 oktober 1916 berichtte als volgt:

Met het Nederlandsche stoomschip Leda, gistermorgen van Malaga te IJmuiden binnengekomen, werden aangebracht twee Hollanders: Schneiders, van Amsterdam herkomstig en Booneberg, een Arnhemmer, die in Marokko uit het Fransche vreemdelingenlegioen zijn gedeserteerd.
Zij vertelden, dat zij het kampement te Tisza in Zuid-Marokko waren ontvlucht en na drie dagen en drie nachten loopen de kustplaats Melilla hadden bereikt.
Schneider is deserteur van het Nederlandsche stoomschip Megrez, waarvan hij in December 1912 wegliep;
Booneberg is een jonge man, die de Nederlandsche marine wegens desertie met rood paspoort heeft verlaten.
Na drie en een half jaar hadden zij genoeg van den Franschen vreemdelingendienst.
Te Melilla gaven zij zich voor Duitschers uit en werden zij in hun vlucht geholpen door een Duitschen consulairen agent aldaar, die hun ieder een oud burgerpakje bezorgde. Zoo wisten ze met een stoomschip de Middellandsche zee over te steken en kwamen zij te Malaga aan. Daar troffen ze het Nederlansche stoomschip Leda aan, dat voor de reis naar Nederland gereed lag, en des nachts wisten zij zich in een ruim te verbergen tusschen een groot aantal kisten. Daar hebben ze acht dagen en nachten gelegen met geen ander voedsel of drank dan een paar meegenomen korsten brood en een fleschje water.
Na dit langdurige verblijf in het donkere ruim, van geen plaats of tijd meer wetende, meenden ze, wel de Hollandsche kust bereikt te zullen hebben en kwamen voor den dag, toen de Leda juist Falmouth aandeed. Daar werden ze enige malen door de havenpolitie verhoord en werd hun ten strengste verboden het schip te verlaten. Ze mochten met de Leda naar Holland vertrekken en verrichten nu aan boord eenige diensten, waarvoor ze kost en ligging kregen en verder een goede behandeling genoten.
Uit hun laatste kampement wisten ze nog te vertellen , dat er dagelijks tusschen Duitschers en Franschen gevochten werd wegens meeningverschil over de oorlogsberichten, die in hoofdzaak uit Fransche bron kwamen en waarover de Duitschers zich ergerden.
Den laatsten tijd was de desertie van Duitschers uit het vreemdelingenlegioen zeer groot; zij liepen meestal naar Marokkaansche stammen over en namen zoveel mogelijk geweren en andere wapens mee.
De voeding in het vreemdelingenlegioen was goed geweest, en de soldij werd geregeld uitbetaald, maar de beide mannen hadden het leven in het kampement den laatsten tijd ondraaglijk gevonden, ook al door de veelvuldige twisten en de vechtpartijen tuschen de Duitsche en Fransche soldaten.
Men kon hun het bijkans vierjarig verblijf in Marokko goed aanzien: zij zagen zo bruin als Javanen.

Vrachtschip ss. LEDA

Aanvullende informatie

Melilla ligt aan de noordkust van Marokko en is een sinds 1863 bij Spanje horende vrijhaven.
Tisza, waarschijnlijk betreft het hier of de plaats Taza ongeveer 200 km van Mellila of de plaats Tissa in de buurt van Fez ongeveer 300 km van Mellila.

Uit de “De standaard” van 16-10-1916 rubriek “Scheepstijdingen”

Aankomst “Leda” in IJmuiden op 14 oktober 1916.

Het vrachtschip ss. ‘LEDA’ werd opgeleverd in 1898 en voer voor de KNSM. Op 12 november 1916 werd het schip in de Golf van Biscaje door de Duitse onderzeeboot ‘U 49’ aangehouden, waarbij met enkele waarschuwingsschoten de brugverschansing met kogels werd doorboord.
In 1917 op weg van Methil in Schotland naar Amsterdam en geladen met steenkool, onder kapitein H. Grillis, werd het schip op de Noordzee door de Duitse onderzeeboot ‘U 49’ met een voltreffer getorpedeerd en tot zinken gebracht. Zeven bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Aanvankelijk werd aangenomen dat het schip op een zeemijn was gelopen. Bron: ‘De Zee’ (1918) [1]

Het vrachtschip de s.s. “Megrez” werd opgeleverd in 1909.
In 1917 werd het schip door de Nederlandse regering gevorderd voor het vervoer van kolen uit Engeland.
Op 21 november 1917 werd het schip (onder gezag van kapitein H.A. van Heukelom) samen met het s.s. “Nederland II” van de Nederlandsche Lloyd door de Duitse onderzeeboot “U 53” op 10 mijl ten westen van het lichtschip “Noord Hinder” op de Noordzee met kanonvuur tot zinken gebracht. De bemanningsleden van beide schepen konden worden gered door het lichtschip “Noord Hinder”. Er waren geen slachtoffers.

Legioen eenheden: (a) - 1916

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Leda