Buissink, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Buissink Johannes Maria Albert Anthonius 23-06-1915, Rotterdam Buissink, Theodorus Johannes Van Hedel, Maria Anna Anthonia

Legioen periode: 1940 - 1944

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 24-04-1940 [-] [-] / [-] (a) 03-1944 / Desertie [-] / Marokko

Biografie


Casablanca, met in de verte de haven

Casablanca, 1944
“Een Stow-away aan boord van de “Jaarstroom”

Op 17 mei 1944 schreef de Consul te Casablanca, de Heer Cabos aan de Consul-Generaal te Algiers de Heer Randshuyzen, volgende brief betreffende “Légionnaire BUISSINK”.

Maart jl. ontving ik het bezoek van den légionnaire Buissink (die reeds in november 1942 met mij in contact is getreden), die mij zei een contract te hebben bij de Légion tot 24 april 1945; hij zei gedeserteerd te zijn en vroeg mij hem te helpen om naar Engeland te gaan. Ik heb daarop geantwoord, dat ik hem niet kon helpen, omdat zijn contract niet afgelopen was, maar dat hij, indien hij erin slaagde op eigen initiatief naar Algiers te komen, ik hem daarin niet zal beletten. Het is vele anderen gelukt om op een of andere wijze de grens te passeren van Marokko naar Algerije. Ik heb hem een voorschot van fr. 500 verstrekt.

Buissink heeft echter deze wenk van mij niet opgevolgd. Hij is de haven binnen kunnen komen en heeft zich als stow-away aan boord van de “Jaarstroom” verborgen. Daar heeft een lid van de bemanning hem gevonden en de kapitein heeft hem toen van boord laten zetten. Ik ben het met deze handelswijze van de kapitein eens, want voordat iemand naar Engeland vertrekt, moet men er zeker van zijn, dat hij op politiek gebied acceptabel is bevonden.(Er was geen bezwaar tegen, dat hij naar Algiers zou zijn gegaan, want ons rekrutering bureau aldaar en de Engels/ Amerikaans Intelligence Service, zou hem aldaar voor vertrek naar Engeland natuurlijk hebben ondervraagd, enz.).

Buissink is, na van de “Jaarstroom” te zijn weg gezonden, opgepakt door de Engelse militaire politie [02-05-1944 ] en overgegeven aan de Fransen. Hij zal nu voor de Franse militaire rechtbank terecht moeten staan.

Het is hier een geval, waar ik niet zie, dat ik iets kan doen. Buissink vertelde mij reserve officier in het Nederlandse leger te zijn geweest; hij is door de Nederlandse militaire rechtbank om een of andere reden veroordeeld en uit de militaire dienst ontslagen. Hij heeft Nederland toen verlaten en heeft bij de Légion getekend.
[…]

De “Jaarstroom”
[2]

Jeugd

Johannes Maria Albert Anthonius Buissink werd geboren op 23 juni 1915 te Rotterdam als zoon van Theodorus Johannes Buissink en Maria Anna Anthonia van Hedel [1].

Na zijn middelbare school, 5 jaar H.B.S. -A, stond hij voor ongeveer 1,5 jaar zijn vader bij, die bedrijfsleider was bij de firma Gebr. Bervoets te Apeldoorn, zonder zelf echter een officiële aanstelling te hebben.

1935 Dienstplicht

In 1935 vervulde Johannes Buissink zijn militaire dienstplicht. In 1934 was hij aangewezen voor opleiding tot officier.

MILITIE.

De dienstplichtigen der lichting 1935 dezer gemeente J. M. A. A. Buissink, A. van Honstede en A. Schimmel zijn aangewezen voor opleiding tot officier, J. van Houtum tot gasofficier, C. Karres tot reserve-officier van gezondheid en D. H. Overdijkinig tot officier bij de militaire administratie.

[ Nieuwe Apeldoornsche courant, 16-10-1934 ]

Deze opleiding moet hij succesvol volbracht hebben wat o.a. blijkt uit het feit dat hij eind 1936 aangesteld werd tot reserve-tweede-luitenant.

[…]
Bij Koninklijk besluit van 21 December 1936 n°. 48 zijn, met ingang van 1 Januari 1937, benoemd en aangesteld, bij het reserve-personeel der landmacht, tot ,reserve-tweede-luitenant:
[…]
bij het 5de regiment veldartillerie, de kornetten H. C. Vermaat, W. L. Meijering, J. P. Iioosegaarde Bisschop, G. D. A. Klijnstra, J. T. W. Montagne, H. Jonker, D. Hoog, H. Ottevanger, J. M. A. A. Buissink, G. Vollema en T. A. Reitsma, allen van dat regiment
[…]

[ Nederlandsche staatscourant, 22-12-1936 ]

1937 Actieve dienst

Na zijn dienstplicht te hebben volbracht bleef hij een tijdlang zonder beroep, totdat hij vrijwillig in actieve dienst ging medio 1937.
Hij werd ingedeeld bij het 5e Grensbataillon [ Grensbataljon] als commandant van de Sectie P.A.G. [ pantserafweergeschut ].

MUTATIES.
Aan den reserve 1e-luitenant J. M. A. A. Buissink. vrijwillig in werkelijken dienst bij het 5de regiment infanterie, is vergunning verleend om op 1 April a.s. met groot verlof te vertrekken.

[ Algemeen Handelsblad 28-03-1939 ]


Met een maand onderbreking, omstreeks April 1939 werd hij ingedeeld bij het 4e R.V.A. [ Regiment Veld Artillerie ] waar hij bleef tot de mobilisatie.

1939 Mobilisatie

Op 24 augustus 1939 volgde Johannes Buissink zijn oorlogsindeeling en kwam in Oegstgeest bij de 5e Depot Afdeeling. Hij werd gedetacheerd naar Amsterdam met 50 man om voor de verzorging van achtergebleven paarden van de diverse treinen te zorgen.

Voor dienstdoeleinden werd hem een auto toebehorende aan de Militairen Gouverneur van Amsterdam ter beschikking gesteld.

Krijgsraad

RESERVE-OFFICIER HIELD DE EER VAN HET CORPS NIET HOOG
Verliet ongeoorloofd den dienst in een auto van het rijk


„Ik ben er mij van bewust, dat ik als officier niet gehandhaafd kan blijven, ik heb al ontslag aangevraagd”, zoo zeide de 24-jarige res. tweede luitenant bij de artillerie, J. M. A. A. B., die hedenochtend voor het Hoog Militair gerechtshof in hooger beroep terecht stond.
Hij heeft op 2 September — toen de internationale toestand dus buitengewoon spannend was, zijn garnizoen ongeoorloofd verlaten en met een auto van het rijk een pleziertochtje naar Noordwijk gemaakt en dus behalve het misdrijf van ongeoorloofde afwezigheid, dat van diefstal, n.l. van benzine van het rijk, gepleegd.

De krijgsraad te ’s-Hertogenbosch heeft hem tot drie weken gevangenisstraf veroordeeld, van welke straf de advocaat-fiscaal, mr. L. B. J. Vermeulen, bevestiging vorderde.
Mr. Vermeulen achtte de aan beklaagde opgelegde straf, niet te zwaar gewezen. Beklaagde heeft absoluut gemis aan plichtsgevoel getoond in deze ernstigen tijd.
Toen hij het garnizoen verliet, heeft hij niet eens orde op zijn zaken gesteld.
De verdediger, res.-kapitein mr. dr. E. H. Th. Kwast, wees er in zijn pleidooi op, dat de krijgsraad beklaagde niet uit den dienst ontslaan heeft, doch dat beklaagde zelf begrijpt, dat hij als officier niet is te handhaven.
Langs administratieven weg is men nu bezig hem als officier te ontslaan.
Pleiter zou het veel beter vinden — ook al om heel wat administratieven rompslomp te voorkomen — indien het hof den beklaagde uit den dienst zou ontslaan, zonder oplegging van de gevangenisstraf.
Voor iedereen is dat, aldus mr. Kwast, de meest bevredigende oplossing.
De uitspraak van het hof volgt later.

[ De Nederlander 06-02-1940 ]

Ontslag uit militaire dienst

Uiteindelijk werden hem 3 weken gevangenis opgelegd plus ontslag uit militairen dienst, dat volgde op 1 april 1940.

1940 Franse Vreemdelingenlegioen

Vanuit zijn woonplaats, bij zijn ouders in Amersfoort ging Johannes Buissink op 22 april 1940 naar Frankrijk waar hij dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij nam dienst voor de duur van 5 jaar en maakte dus geen gebruik van de in die periode bestaande mogelijkheid dienst te nemen voor de duur van de oorlog.Legioen eenheden: 1940 - 1944

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten, Rotterdam, archief 999-01, inventaris­num­mer 1915K, 1915, Index op personen op het geboorteregister van Rotterdam, 1915, aktenummer 6496, folio K-017v
[2] Stichting Maritiem-Historische Databank
[3] 2.09.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie te Londen, (1936) 1940-1945 (1953)
[4] 2.13.71 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)