Diermanse, Johan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Diermanse Johan Willem 25-09-1904, Haarlem Diermanse, Johan Willem Hartog, Catharina

Legioen periode: 1929 - 1930

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1929 [-] [-] / [-] 1930 / Réforme (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Johan Willem Diermanse werd op 25 september 1904 te Haarlem geboren als zoon van Johan Willem Diermanse en Catharina Hartog.

1923 Militieregister

In 1923 werd Johan Diermanse ingeschreven als dienstplichtige in het Militieregister van Haarlem.
Bij de keuring werd hij “voor goed ongeschikt” bevonden.

1927

19 april 1927 werd Johan Diermanse door het kantongerecht van Den Haag veroordeeld tot 2 dagen hechtenis vanwege “zonder vergunning op straat muziek maken” Hij ging in hechtenis op 15 september 1927 en werd op 17 september 1927 weer in vrijheid gesteld.
Als beroep had hij huisknecht opgegeven en was toen zonder vaste woonplaats.

Ned Ver. v. Practische Werkverruiming en Hulpverleening

Als afkomstig uit Utrecht werd Johan Diermanse op 6 december 1927 ingeschreven bij de Ver. Leeuwarder tehuis voor Dakloozen “Practische Hulp”.
Deze organisatie was in 1925 opgericht. Ter gelegenheid van het 1-jarige bestaan bracht het Leeuwarder nieuwsblad er op 17 april 1926 een uitgebreid artikel over uit. Aandacht was hierin o.a. waar de diverse mannen na tijdelijke opvang in het tehuis terecht kwamen:

[…] Van de overige 56 mannen vertrokken er twee als matroos naar Rotterdam. Een als slagersknecht naar Terhorne, drie naar de Maaskanalisatie, twee naar de mijnen in Heerlen, een werd geplaatst als schipppersknecht, een als boerenknecht te Huizum, een als groentenventer te Heerenveen, een naar een patroon te Assen, een werd geplaatst in het Stadsarmhuis alhier, terwijl er drie naar het ouderlijk huis terugkeerden.
Van de overige 40 mannen moesten er 15 worden weggezonden wegens dronkenschap of luiheid, de anderen waren geboren zwervers, die zich niet aan een geordend leven konden onderwerpen.

De Papierafdeeling, het. voornaamste onderdeel van „Praktische Hulp.”

In mei 1928 vertrok Johan Diermanse uit Leeuwarden. In registratie van het tehuis werd vermeld “onbekend waarheen”.

1929 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1929 nam Johan Diermanse, 25 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Later zou hij aangeven:

“dat de dienstneming bij het Vreemdelingenlegioen een wanhoopsdaad [was] geweest,
gevolg van de omstandigheid, dat alle middelen van beslaan hem toentertijd ontbraken”

Op 1 september 1929 werd hij ambtshalve afgeschreven na Leeuwarden, nadien Vreemdenlegioen te Algiers.

1930 Terugkeer naar Nederland

Enkele maanden later keerde Johan Diermanse terug naar Nederland. Mogelijk werd hij net als in Nederland afgekeurd of was het gedeserteerd.

Rotterdam

Op 6 februari 1930 liet Johan Diermanse zich inschrijven in Rotterdam . Als vorige woonplaats werd Algiers in Noord Afrika geregistreerd. Op 2 april 1930 vertrok hij naar Den Haag.

Den Haag

In Den Haag verbleef hij bij het Leger des Heils.

Amsterdam

Op 25 juli 1930 werd hij ingeschreven in Amsterdam bij het toevluchtsoord Leger des Heils. Als Datum van vestiging werd 5 augustus 1930 geregistreerd en als beroep hotelbediende, Datum van uitschrijving was 15 september 1930.
Hij keerde daarna in de periode 1930 – 1933 weer enkele keren terug naar Den Haag.

Daarna woonde hij o.a. in Arnhem, Zwolle en Apeldoorn.

1949 Naturalisatie

In 1949 diende Johan Diermanse een naturalisatie verzoek in. Dit verzoek stuitte op bezwaren, waarover het volgende verslag werd gemaakt.

2 °. Johan Willem Diermanse, geboren te Haarlem (Noordholland) 25 September 1904, assistent-bedrijfsleider, wonende te Zwolle, provincie Overijssel;

VERSLAG

Bij het afdelingsonderzoek van dit wetsontwerp opperden enige leden bezwaar tegen naturalisatie van de aanvrager, bedoeld in artikel 1, onder 2°. Deze verzoeker heeft de Nederlandse nationaliteit verloren, doordat hij in 1929 dienst genomen heeft bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Thans heeft hij plannen om zich in ZuidAfrika te vestigen, maar kan, ten gevolge van zijn statenloosheid, geen visum krijgen.
De reden van zijn naturalisatieverzoek schijnt uitsluitend hierin te liggen. De bovenbedoelde leden waren van mening, dat het doel van een naturalisatie toch zeker nimmer gezocht mag worden in een vergemakkelijking van het vertrek naar het buitenland.
Hun bezwaren werden nog aanzienlijk versterkt door de feiten, dat deze verzoeker indertijd wegens verduistering tot een gevangenisstraf van negen maanden is veroordeeld en enige tijd in concubinaat heeft geleefd.
Andere leden wilden dit alles zeker niet onderschatten, maar wensten er toch op te wijzen, dat het landsbelang door deze naturalisatie inderdaad gediend zou zijn.
Blijkens de rapporten schijnt het voor deze aanvrager, die nu 45 jaar oud is, moeilijk om zich financieel staande te houden, terwijl hij in Zuid-Afrika onmiddellijk een zeer behoorlijke betrekking kan krijgen.
Te meer daar de emigratie in de huidige omstandigheden dient te worden bevorderd, achtten deze leden het een onjuiste politiek om iemand als deze aanvrager tegen wil en dank binnen onze grenzen te houden.

Voorts wezen zij er op, dat de dienstneming bij het Vreemdelingenlegioen een wanhoopsdaad is geweest, gevolg van de omstandigheid, dat alle middelen van beslaan hem toentertijd ontbraken.
Begrijpelijkerwijze heeft deze verzoeker de gevolgen van zijn daad niet voldoende overzien.
Gewezen werd tenslotte op de gunstige adviezen van de Commissaris van de Koningin in Overijssel, de Procureur-Generaal van het Gerechtshof te Arnhem en andere politie-autoriteiten.
Deze leden zouden zich dan ook tegen de verzochte naturalisatie niet willen verzetten.
Vertrouwende, dat de Regering bereid zal zijn het bovenstaande vóór de openbare behandeling van het wetsontwerp schriftelijk te beantwoorden, is de Commissie van Rapporteurs van oordeel, dat daarmede die behandeling voldoende zal zijn voorbereid.

Vastgesteld 21 December 1949.

RITMEESTER KROL VERKERK N. VAN DEN

Legioen eenheden: 1929 - 1930

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief te Hoofddorp, BS Geboorte Geboorteakten van de gemeente Haarlem, 1904, Haarlem, archief 358.46, inventaris­num­mer 11904, 26-09-1904, aktenummer 1403
[2] Noord-Hollands Archief te Haarlem (Nederland), Militairen Militie - Registers Ingeschrevenen voor den Dienstplicht, Haarlem, archief 23, inventaris­num­mer 389, 1924
[3] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Dienaar - Dierx, archief 354-01.0256, inventaris­num­mer
[4] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, Deel: 318, Periode: 1926-1927, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 318, Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen
[5] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-100, 1880, -, aktenummer 106403
[6] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bijzondere registers Deel: 2553, Periode: 1897-1934, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 2553, 25 september 1904, Bijzondere registers
[7] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Bevolkingsregister 1922 - 1939, Bron: boek, Deel: 5015, Periode: 1922-1939, Leeuwarden, archief 1002, inventaris­num­mer 5015, Bevolkingsregister 1922 - 1939