Duijnstee, Pieter


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Duijnstee Pieter Antonius Leonardus Johannes 23-05-1887, Den Haag Duijnstee, Antonius Theodorus Johannes Kuiper, Tjodina

Legioen periode: 1913 - 1914

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 04-11-1913 [-] [-] / [-] 22-04-1914 / Reforme [-] / [-]

Biografie


Op 4 december 1915 verscheen in het dagblad “Het huisgezin” een artikel van een Nederlander die in het Franse Vreemdelingenlegioen diende, getiteld “Van Hollanders die voor Frankrijk vechten”.
Hij noemde daarin de namen van andere Nederlanders die eveneens tijdens de Eerste Wereldoorlog in Franse krijgsdienst waren.
Genoemd werd o.a. Duijnstee die afkomstig zou zijn uit Haarlem en tweemaal gewond zou zijn geraakt.

Zoals al eerder geconstateerd kon worden, zijn gegevens uit dit artikel vaak niet helemaal correct, maar vaak wel voldoende om tot een identificatie van de betreffende persoon te komen.

Het dossier Duijnstee in het archief van Nederlandse Gezant te Parijs

De naam Duijnstee komt voor in een dossier uit het archief van de Nederlandse Gezant te Parijs.
Aanleiding voor het opmaken van dit dossier was een verzoek op 14 mei 1938 van de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe aan de Minister van Buitenlandse Zaken in Den Haag om na te gaan of Pieter Antonius Leonardus Johannes Duijnstee, in 1913 in Franse krijgsdienst was geweest en daarmee zijn Nederlanderschap had verloren.

Afschrift. 17159
Provinciaal Bestuur van Drenthe.
No. 460/1136, 3e Afdeeling.
Onderwerp: Paspoort P.A.L.J. Duijnstee te Norg.

Assen, 14 Mei 1938.
Aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te ’s-Gravenhage.

Op 25 October 1937 is door mij onder No. 411790 aan Pieter Antonius Leonardus Johannes Duijnstee, geboren te ’s-Gravenhage, 23 Mei 1887, verblijvende in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen II, een buitenlands paspoort verstrekt.
De burgemeester van Norg had alvorens de aanvrage om het paspoort bij mij in te dienen, aan zijn ambtgenoot van ’s-Gravenhage gevraag of genoemde Duijnstee het Nederlanderschap bezat en zo ja, op welke grond.
De burgemeester van ’s-Gravenhage antwoordde bij schrijven van 18 October 1937 hierop, dat Duijnstee Nederlander was volgens de overgangsbepaling der wet van 12 December 1892 S. 268.

Bij brieven van 25 April 1938 no. 25 en 5 Mei 1938 no.5 deelde de burgemeester van Norg mij echter mede, dat volgens nader verkregen inlichtingen van de administratie van de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen II, Duijnstee in 1913 gedurende +/- 7 maanden in Franse Krijgsdienst is geweest in Saïda (Noord-Afrika), waar hij in October van dit jaar wegens lichamelijke ongeschiktverklaring is ontslagen.

Op grond hiervan zou Duijnstee sindsdien zijn Nederlanderschap hebben verloren.
Papieren, die zouden kunnen bewijzen, dat Duijnstee in Franse krijgsdienst is geweest, konden niet worden getoond, aangezien deze, naar werd medegedeeld – zouden zijn verbrand.
Tenslotte verklaarde Duijnstee nog, dat hij zich in October 1913 bij het Departement van Binnenlandse zaken had aangemeld om te trachten zijn Nederlanderschap terug te krijgen.
Ik zal het op hoge prijs stellen te mogen vernemen, of Duijstee inderdaad in 1913 in vreemde krijgsdienst is geweest en dus het Nederlanderschap heeft verloren.

De Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe
(get.) de Vos van Steenwijk.

Navraag bij de Franse Militaire autoriteiten bevestigde dat Pieter Duijnstee inderdaad in dienst was geweest van het Franse Vreemdelingenlegioen voor een periode van iets minder dan 6 maanden.
Hij werd afgekeurd en op 22 april 1914 uit de dienst ontslagen.
Pieter Duijnstee keerde naar Nederland terug en werd op 16 oktober 1914 geregistreerd als inwoner van Den Haag, afkomstig uit Parijs.

Incoherent

Of Pieter Duijnstee dezelfde man is als de in het artikel beschreven; Duijnstee uit Haarlem die twee keer gewond werd, is niet zeker.
Pieter Duijnstee zou dan na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog opnieuw dienst genomen moeten hebben bij het Vreemdelingenlegioen. De meeste Nederlanders aanwezig in Frankrijk deden dat vanaf 22 augustus 1914.
Indien hij dit gedaan had zou hij daarna al snel naar het front moeten zijn gestuurd en binnen een tijd van iets meer dan een maand twee keer gewond moeten zijn geraakt.
Dit lijkt erg onwaarschijnlijk.
Aan te nemen is ook dat deze informatie dan wel verstrekt zou zijn bij de navraag in 1938.
Er blijven twee alternatieven over, of er is nog een andere Duijnstee die dienst had genomen in het Franse leger
of
Pieter Duijnstee heeft tegen de verteller van het artikel over zijn tijd in Franse krijgsdienst gelogen.
Vergissingen in de geboorteplaats dan wel de woonplaats van de in het artikel genoemde personen komen vaker voor, hieraan dient dan ook minder belang te worden gehecht.

Jeugd

Pieter Antonius Leonardus Johannes Duijnstee werd geboren op 23 mei 1887 in ‘s-Gravenhage als zoon van Antonius Theodorus Johannes Duijnstee en Tjodina Kuiper.

Zijn vader was koopman in behangersfournituren.

1912 Echtscheiding ouders

Echtscheiding op 10 oktober 1912 te ‘s-Gravenhage

1914 – 1923 Den Haag

16 oktober 1914, registratie als inwoner van Den Haag, afkomstig uit Parijs.

1916

15 augustus 1916 in Breda opgepakt vanwege Landloperij.

15 september 1916 overgebracht naar het Rijkskrankzinnigengesticht in Medemblik

1917

In 1917 stond Pieter Duijnstee terecht voor de arrondissementsrechtbank van ‘s-Hertogenbosch.

Geregistreerde
Pieter Antonius Leonardus Johannes Duijnstee, 29 jaar oud, wonende te ‘s-Gravenhage, stoker van beroep
Delict Verboden vervoer / smokkelarij / zoutfraude
Rolnummer 99
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch Arrondissementsrechtbank

1920 – 1922 Veroordeeld voor diefstal

In 1920 werd Pieter Duijnstee veroordeeld voor diefstal,

Registratie gevangenisregister Breda in het jaar 1920-1922
Geregistreerde
Pieter Antonius Leonardus Johannes Duijnstee, geboren op 23 mei 1887 te ‘s-Gravenhage

Misdrijf: diefstal door twee vereenigde personen waarbij de schuldigen zich den toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van inklimming.

1930 – 1935 Den Haag en Duitsland

Op 26 augustus 1930 werd Pieter Duijnstee ingeschreven als inwoner van Den Haag. Zijn vorige woonplaats Hannover. Als nationaliteit werd “Ned.” genoteerd met tussen haakjes “pas”.

Bevolkingsregister gemeente Den Haag
Legioen eenheden: 1913 - 1914

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 REI Saida AlgerijeLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Geboorte Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 370, 24-05-1887, Geboorteakten Den Haag, aktenummer 2174
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Huwelijk Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 838, 10-10-1912, Huwelijksakten Den Haag, aktenummer 2096
[3] Brabants Historisch Informatie Centrum, Arrondissementsrechtbank Strafvonnissen 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 24, inventaris­num­mer 572
[4] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, 1815-1940, Deel: 163, Periode: 1920-1922, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 163, Inschrijvingsregister gevangenen
[5] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Bevolkings­register Bevolkingsregister Tilburg, Bron: boek, Deel: 1616, Periode: 1910-1920, Tilburg, archief 0918, inventaris­num­mer 1616, Inv. nr. 1616 1910-1920 Deel 71 Inwonenden, folio 117
[6] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, Deel: 354, Periode: 1915-1917, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 354, Inschrijvingsregister voorlopig aangehoudenen