Hoogstege, Arend


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Hoogstege Arend Frederik Lodewijk 12-08-1911, Steenwijk Hoogstege, Jan Wensink, Jaantje

Legioen periode: 1931 - 1943

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
4468 (e) 1931 [-] [-] / [-] 1943 / [-] [-] / [-]

Biografie


“Zend ons bericht over jou.”


1 april 1933, brief Ministerie van Buitenlandse Zaken
“de vader vermoedt , dat hij is gesneuveld”

Op 1 april 1933 schreef de Secretaris-Generaal voor “De Minister van Buitenlandsche Zaken” de volgende brief aan “Den Heere Jhr. Loudon Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van Hare Majesteit de Koningin der Nederlande te Parijs”.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN
AFDEELING Juridische Zaken.
No 10225/243. ‘S-GRAVENHAGE , den 1 April 1933

De Commissaris van Politie te Ede heeft mijne tusschenkomst in de volgende aangelegenheid ingeroepen.
Arend Frederik Lodewijk Hoogstege, geboren den 13 Augustus 1911, heeft eenige jaren geleden dienst genomen in het Fransche Vreemdelingenlegioen.
De vader van Hoogstege voornoemd, die in geregelde briefwisseling met zijn zoon stond , krijgt den laatsten tijd geen antwoord meer op zijne brieven , zelfs niet op “aangeteekende” zendingen, zoodat de vader vermoedt , dat hij is gesneuveld.
De correspondentie werd geadresseerd aldus:
Lodewijk Arend, Legionair Utr. 4468, 3. Comp. Idontie-Erfoud, Maroc.
Het zal mij aangenaam zijn, indien U bij de bevoegde Fransche autoriteiten zoudt willen navragen of genoemde Hoogstede nog in leven is, zoo ja, waar deze zich thans bevindt.
Een spoedig antwoord zie ik gaarne van U tegemoet.

Erfoud, Marokko, foto uit 1932

De reactie van de Gezant op de brief was snel, 3 dagen later, op 4 april 1933, stuurde de Nederlandse Militair Attaché te Parijs een brief met betreffende vraag aan de Chef van het Franse 2e Bureau E.M.A. te Parijs.
In deze brief is AREND, met hoofdletters geschreven wat er op wijst dat Arend Hoogstege, mogelijk, zijn eerste voornaam in het Vreemdelingenlegioen als achternaam gebruikte.

Op 11 april 1933 stuurde het Ministerie van Buitenlandse Zaken weer een brief aan de Buitengewoon Gezant te Parijs, met het bericht dat de vader van Arend Hoogstege inmiddels een brief van zijn zoon had ontvangen en de eerder gestelde verzoek “geen vervolg” meer behoefde te worden gegeven.
De Nederlandse Militair Attaché te Parijs stelde ook de Chef van het Franse 2e Bureau E.M.A. te Parijs, hiervan op de hoogte.

September 1933

Schijnbaar bleef het na deze ene brief van Arend Hoogstege in April 1933 weer maandenlang stil, waarop zijn vader zich weer zorgen begon te maken en deze eind September 1933 weer een verzoek omtrent de toestand van zijn zoon deed.

De Gezant moest ditmaal de Franse Generale Staf herhaaldelijk aan het nieuwe verzoek herinneren.
Pas op 21 maart 1934 kwam er een kort antwoord:

“que le légionnaire Lodewijk Hoogstege No 4.467 est au 3me Régiment Etranger au Maroc”

31 mei 1943, Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis

Tien jaar later was het contact tussen Légionnaire Arend Hoogstege en zijn ouders schijnbaar weer voor langere tijd verbroken. Ditmaal richtte de vader zich tot het “Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis”.
Ze schreven:

“Hartelijke groeten van geheele familie. Allen in goeden welstand. Zend ons bericht over jou.”

Detail bericht van ouders aan Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis

Het adres van dit bericht was:

Hoogstege, A.F.L., Legionair 3e Bat. 9e Comp. Etrangers Militaire Beyrouth Syrië

Beyrouth Panorama 1942

Maart 1946

Dit keer moesten de ouders bijna drie jaar wachten op een antwoord. In Maart 1946 liet het Rode Kruis vader Hoogstege weten dat zijn zoon Arend Hoogstege inmiddels de Belgische Nationaliteit had en op 21 januari 1943 overgegaan was naar het Belgische leger.

Detail bericht van het Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis aan de vader van Arend Hoogstege

Wie was Arend Hoogstege, die schijnbaar weinig belangstelling had met zijn ouders in contact te blijven.

Jeugd

Arend Frederik Lodewijk Hoogstege werd op 12 augustus 1911 in Steenwijk geboren als zoon van Jan Hoogstege en Jaantje Wensink.
Zijn vader Jan Hoogstege was o.a. gemeente veldwachter van beroep [1].

“Veldwachter voor de gemeente Steenwijk benoemd J. Hoogstege,
thans agent van politie te Kampen”
[ Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 11-09-1908 ]

Op basis van een persoonskaart van Arend Hoogstege uit het bevolkingsregister in Ede [2] is bekend waar hij vanaf zijn geboorte woonachtig is geweest.

Steenwijk, Overijssel
30 juli 1921 Ede, Gelderland, Kolkakkerweg Ec 13
Februari 1925 Schaapsteeg 1b
1926 Schaapsweg 5
18 januari 1929 NMG [ mogelijk een afkorting voor Nijmegen ]
3 januari 1930 Ede, Gelderland, Schaapsweg 5
24 juli 1934 FR [ mogelijk een afkorting voor Frankrijk ]

Nog geen 18 jaar oud ging Arend Hoogstege voor een periode van een jaar naar Nijmegen.
Het is een aanname, maar mogelijk had hij dienst genomen bij het Korps Koloniale Reserve.
Het Korps Koloniale Reserve was een opleidingscentrum voor Nederlandse vrijwilligers van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Het Korps was gevestigd in de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen.
Wellicht werd hij afgekeurd of, om andere redenen niet geschikt bevonden voor de uiteindelijke dienst bij het KNIL.
Het kwam vaker voor dat, om de ambitie op een militaire loopbaan toch waar te maken, gekozen werd voor dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Franse Vreemdelingenlegioen

1930 – 1931 (e)

Wanneer Arend Hoogstege precies dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen is niet bekend.
In de brief van 1 april 1933 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, staat geschreven “heeft eenige jaren geleden dienst genomen in het Fransche Vreemdelingenlegioen”.
Het bevolkingsregister in Ede geeft aan dat hij in januari 1930 nog geregistreerd was in Ede.
“Eenige jaren” wijst minimaal op twee jaar, zodat hij of in 1930 of 1931 dienst zal hebben genomen.

Zijn in de correspondentie genoemde Numero Matricule 4468 (elders ook soms 4467) is een regiments matricule en geeft daardoor geen informatie over zijn tijd van in dienst treden.

1933

Vrijwel zeker diende Arend Hoogstege in 1933 bij de 3e Compagnie Montee van het 3e REI in Erfoud Zuid Marokko.

1940 – 1943

Forces Françaises Libres

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam Arend Hoogstege dienst bij de “Forces Françaises Libres” de troepenmacht van de Vrije Fransen. Dit op basis van het volgende dossier:

GR 16 P 295805 HOOGSTEGE, Arent Frédéric 12.10.1911 Steenverk PAYS-BAS Homologué

Waar en wanneer hij dat deed in niet bekend.

21 januari 1943

Arend Hoogstege diende bij de Vrije Fransen tot 21 januari 1943, daarna nam hij dienst bij het Belgische leger.

Antwoord Belgische Rode Kruis van 8 maart 1946

Belgische Nationaliteit

Of Arend Hoogstege daadwerkelijk de Belgische Nationaliteit had verkregen of zich slechts voor een Belg had uitgegeven is niet bekend.
In 1941 was de Belgische regering begonnen met het rekruteren van Belgen in Midden Oosten zoals blijkt uit deze brief uit het Archief van Nederlandse Ministerie van Defensie in Londen.
Het betreft hier een verzoek van de Nederlander H.F. Rotmans dienst te nemen in het Belgische leger.
De Belgische regering lukte het destijds eenvoudiger hun landgenoten uit het Franse Vreemdelingenlegioen ontslagen te krijgen. Wat hier een belangrijke rol bij speelde was dat in tegenstelling tot de Nederlanders de Belgen hun Nationaliteit niet verloren als ze dienst namen bij een vreemde krijgsmacht.
Mogelijk was dit een reden van Arend Hoogstege geweest , die staatloos was, de Belgische Nationaliteit aan te vragen of zich als zodanig uit te geven.

Afschrift
Cairo , 3 December 1941
No. 2636/M.3./298

Legionnair H.F. Rotmans.

Te dezer stede bevindt zich thans de Belgische Majoor Legrand, die uit Londen hierheen gezonden werd om de mobilisatie zijner landgenooten in het Midden Oosten te regelen. Het belangrijkste deel van zijn taak is echter het doen overgaan in Belgischen dienst van soldaten, die behooren tot het Fransche thans Vrije Fransche vreemdelingen Legioen in Syrie en den Libanon.
Hun aantal bedraagt vermoedelijk een 400 man, waaronder vele Vlamen.
Einde Augustus van dit jaar werd te Londen tussen de Belgische Regeering en Generaal de Gaulle een overeenkomst in zake deze aangelegenheid gesloten.

Zeeman

Arend Hoogstege nam daarna in dienst bij de Belgische Koopvaardij [4].

Twee keer staat hij vermeld als bemanningslid van een schip dat tot zinken werd gebracht:

Arent Hoogstege
Merchant Navy. Belgian

Mokambo” Motor merchant. Able Seaman. 1 May 1943 U-515
At 05.40 hours on 1 May 1943, U-515 attacked the convoy TS-37 for a second time about 75 miles southwest of Freetown and fired three single torpedoes.
The second torpedo hit the Mokambo after 1 minute 5 seconds and set her on fire.

Belgian Airman” Steam merchant. Able Seaman 14 Apr 1945 U-857

[ De Belgische Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog” by Roger Machielsen ]

Belgian Airman
[5]

1957 Naturalisatie aanvraag

In 1957 vroeg Arend Hoogstege de Belgische Nationaliteit aan [4]:

Volgens deze aanvraag was Arend Hoogstege met een vrouw van Britse afkomst gehuwd. Mogelijk trouweden zij in 1943:

Name Arendt P Hoogstege, Event Date 1943. Event Place Birmingham, Warwickshire, England
Registration District Birmingham Event Type Marriage Registration
Page 815 Volume 6D Affiliate Line Number 92 Registration Year 1943
Registration Quarter Apr-May-Jun Possible Spouse Ellen M Gunning


De Maritieme Medaille 1940-1945

De medaille werd ingesteld door de Belgische regering in ballingschap in London, op 17 juli 1941 en werd aanvankelijk toegekend aan zeelui van de Belgische marine, de koopvaardij- en de vissersvloot voor moed betoond bij het redden van een schip of mensenlevens tijdens akties tegen de vijand. Later werden de voorwaarden uitgebreid tot toekenning aan diegenen welke minstens 2 jaar aan boord van geallieerde schepen dienden (meestal Royal Navy) of die herhaaldelijk schipbreuk geleden hadden als gevolg van vijandelijke akties (minimaal 2 schipbreuken).

De Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945

Ingesteld op 16 februari 1945 werd ze toegekend aan allen die tijdens de oorlog (dus tussen 10 mei 1940 en 7 mei 1945) dienst deden in een eenheid van de Belgische strijdkrachten, van de weerstand, de koopvaardijvloot, enz. aan de zijde van de Geallieerden.

Legioen eenheden: 1931 - 1943

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
3 REI 3 C.M.Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Forces Françaises Libres


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Collectie Overijssel, BS Geboorte Steenwijk, registers van geboorten, Steenwijk, archief 123, inventaris­num­mer 11507, 14 augustus 1911, aktenummer 120
[2] Gemeentearchief Ede te Ede, Bevolkings­register Ede, 12 augustus 1911
[3] GE, Arent Frédéric 12.10.1911 Steenverk PAYS-BAS Homologué FFLCote de l'acte : Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 295805
[4] 1956 - 1957
[5] Uboat.net