J. , R.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
J. R. (a) 1897, [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen op 16 december 1940 in o.a. “De Tijd” het volgende bericht over een opgeloste inbraak.
Een van de daders was een oud-legionair R. J. Daarvoor had hij jaren lang gediend in het Ned. Ind. leger.

[ Algemeen Handelsblad
16-12-1940 ]

‘s-GRAVENHAGE Kostbare schilderijen terecht

Inbraak te Den Haag opgehelderd
(Van onzen Haagschen redacteur)

In een van de eerste dagen van December ontmoetten enige mannen elkander in een café aan de Spuistraat te Den Haag, die over den verkoop van enige kostbare Schilderijen onderhandelden. De een bood, de ander trachtte te kopen en zij kwamen tot een vergelijk. De beide schilderijen zouden definitief worden verkocht en overgedragen in een huis aan het Hofwijkplein. Weinig kon de verkoper der schilderijen vermoeden, dat de jongeman, die tegenover hem zat, in dienst stond van de politie.
Het geval ligt zoo.
Aan het Bankaplein [4] in Den Haag staat een groot huis, dat tot 14 Mei bewoond werd door een der leden van de Fransche legatie, sinds dien dag echter leeg staat en onder bescherming van het Amerikaansche Consulaat. In dit perceel nu werd een der laatste dagen van November een inbraak gepleegd.
1 December althans bemerkte ‘s avonds een nachtwaker, dat aan de achterzijde een ruit was gebroken en dat zich vermoedelijk een onbevoegde toegang tot de woning was verschaft.
Daags daarna kreeg de politie aangifte van de zijde van het AmerikaanIe Consulaat en bij onderzoek bleek in deze luxueus ingerichte woning vrijwel alles overhoop te zijn gehaald. Daar waren enkele schilderijen uit de lijsten gehaald en kledingstukken ontvreemd, o.m. een herenbontjas.
Aanvankelijk tastte de politie bij het zoeken naar een oplossing van dit raadsel geheel in het duister, totdat het haar ter oore kwam, dat men in de stad bezig was enige schilderijen onder de hand te doen verkopen. Zij belastte een harer jongere ambtenaren, den heer Terpstra, met het onderzoek in deze zaak en wist hem in te lasschen in deze leurgeschiedenis. Deze ambtenaar kreeg contact met enige menschen en, gelijk reeds gezegd, kwam hij tot een afspraak in de Spuistraat, waarna definitieve overdracht op het Hofwijkplein zou geschieden.
Bij deze definitieve overdracht ontpopte zich de koper als politieman. Hij legde beslag op de schilderijen en leidde de arrestatie van de beide bewoners van ‘t perceel, de gebroeders F. en R. J. respectievelijk 47 en 43 jaar oud, in.
Even later kon ook de hand worden gelegd op den heler van de andere gestolen goederen, den 45 jarigen J. A., caféhouder aan de Lange Beestenmarkt.
De beide schilderijen bleken stukken te zijn van zeer grote waarde; het ene is een voorstelling van het H. Huisgezin en van de hand van Joacim Antonisz Wewael (1566—1658), het tweede, een mansportret voorstellende, is van een onbekenden meester. Beide paneeltjes zijn op hout geschilderd en hebben, naar kenners verzekeren, een waarde, die in de duizenden guldens loopt.
De beide aan het Hofwijkplein gearresteerde personen waren colporteur van beroep. De oudere deed zich voor als de heler; hij woonde slechts veertien dagen in pension bij zijn broer.

De jongere heeft eigenlijk de inbraak gepleegd en heeft een bewogen leven achter zich. Hij heeft jaren lang gediend in het Ned. Ind. leger, kwam daarna met verlof naar Nederland, een flinke kas op zak, zette de bloemetjes flink buiten en wilde toen terugkeren naar Indië. In Marseille aangekomen echter begaf hem verder de lust, om zich verder naar onze koloniën te begeven; hij had nog enige duizenden guldens bij zich en wist deze in Marseille „stuk te slaan”. Toen hij geheel op zwart zaad kwam te zitten, nam hij ten einde raad dienst in het Fransche Vreemdelingenlegioen, waarbij hij o. a. in Marokko zeven jaar lang dienst heeft gedaan. Hij was in het bezit van een 6-tal militaire onderscheidingen, o. a. Van het Croix de Mérite. In den laatsten tijd was hij naar Nederland teruggekeerd en poogde hij op de hierboven aangegeven wijze in zijn onderhoud te voorzien.
Hij had de gelegenheid tot viermaal toe een bezoek te brengen aan het onbewoonde perceel op het Bankaplein en kon aldus successievelijk zijn buit binnenhalen. Hij bleek behalve de voorwerpen, die de politie reeds had gemist, nog een tweetal Perzische tapijten, alsmede zestig dubbele stukken zeep, te hebben ontvreemd. […]

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen