Janssens, Francois


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Janssens Francois (a) 1825, Arnhem Janssens, Jan Willem Manhoski, Marie

Legioen periode: [-] - 1849

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] 23-10-1849 / Overleden Oran / Algerije

Biografie


Acte van Overlijden 1849

Algiers, gemeente Oran. Acte van Overlijden 1849 #: 19
afgegeven op ongezegeld papier volgens art: 80 van het Burgerlijk Wetboek.

Oran, de hoofdpoort van de stad, omstreeks 1849

No 56

Op den derden February des jaars achttien honderd drie en vijftig hebben wij Mr, Jan Willem Schiff, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, ontvangen van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings, in de Provincie Gelderland, een attest van overlijden on de Fransche taal, hetwelk mij door eenen beëdigden vertaler hebben laten overzetten, en vervolgens woordelijk alhier, hebben, overgeschreven op heden den zestienden February achttienhonderd drie en vijftig luidende als volgt.

Fransche Republiek, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Extract uit de Registers van den Burgerlijken stand der stad Oran.
In het jaar Achtienhonderdnegenen Veertig op den vierentwintigsten October te half tien ure des morgens verschenen voor ons Jean Felix Renaud Lebon(a), Burgemeester der Stad Oran, Algiers, ambtenaar van den BurgerGlijke stand de Heeren Leon, Frederic Groult, oud vijfentwintig jaren, Sergeant Zieken oppasser in het militair hospitaal te Oran; en Louis Gauché, oud zevenentwintig jaren, korporaal Zieken oppasser in genoemd hospitaal, beiden wonenden aldaar die ons verklaard hebben dat
Francois Janssens,
gewezen fuselier
bij het eerste Regiment van het Vreemde Legioen ( Legion Etrangère )
Zoon van Jan Willem en van wijlen Marie Manhoski,
oud vier en twintig jaren, geboren te Arnhem (Nederland)
in het militair hospitaal van Oran is overleden,
op gisteren den drie en twintigsten October te vijf ure des morgens.

Administratie

Na gedane lezing dezer acte van Overlijnden, hebben de comparanten die met ons ambetenaar van de Burgerlijkenstand geteekend.
(geteekend Groult em Gauché. De Burgemeester J.F. Renaud Lebon; voor extract Conform. Oran den 10 October 1851. Voor den Burgemeester de gedelegeerde adjunct (getekend) Freivier,- gezien door ons President der Regtbank van eersten aanleg te Oran, voor legalisatie der handteekening ven den Heer Freijves, adjunct Burgemeester dezer stad, hierboven geplaatst Oran den 24 Juny 1852.

[…]

(a) Jean-Félix Renaud-Lebon was burgemeester van Oran in 1849.

Eind 1849 werd de Burgemeester van Oran, M. Renaud-Lebon onderscheiden met het Legioen van de Eer.


André Freixe, 1852
Épidémie de choléra à ORAN 1849: (Du 11 octobre au 17 novembre 1849 plus de 1800 mort).

Legioen eenheden: [-] - 1849

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1er RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen, Arnhem, archief 207, inventaris­num­mer 390, 03-02-1853, Burgerlijke stand, aktenummer 56