Massen, Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Massen Willem Johan Marinus Anton 02-03-1903, Aalten Massen, Marinus Heinen, Johanna

Legioen periode: 1930 - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1930 - - / - - / - - / -

Biografie


Willem Johan Marinus Anton Massen, geboren op 2 maart 1908 te Aalten, Gelderland als zoon van Marinus Massen en Johanna Heinen.

1926 Overlijden vader

Willem Massen zijn vader overleed op 4 maart 1926.

1927

Op 5 augustus 1927 verscheen in de Aaltensche courant de naam van Willem Massen, bij het resultaat van de loting voor dienstplichtigen der Nat. Militie lichting 1928 voor de gemeente Aalten.

Aaltensche courant
05-08-1927

1930 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1930 nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Waarschijnlijk diende hij zijn contract van vijf jaar uit.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen
Locatie: Zuiden van Marokko of Algerije
Periode: 1930 – 1935
[Coll. NLL. Conv. HAASE, Willy]

1935 Terugkeer naar Nederland

In 1935 keerde Willem Massen weer terug naar Nederland.

1936

Op 10 januari 1936 berichtte de Aaltensche courant in de rubriek “Ingekomen personen” dat Willem Massen uit Algiers was gekomen. Het adres in Aalten was dat van zijn moeder.
[ Adm. De Ruyterstraat 84 Wed. M. Massen ]


1943 Aalten. Zonder bon.

Op 22 maart 1943 berichtte het “Twentsch nieuwsblad” over Willem Aalten omdat deze zonder punten textiel had gekocht.

Aalten
Zonder bon.
— De Aaltensche voeger W. J. M. A. Massen was Vrijdag te Zutphen voor den economischen rechter gedagvaard omdat hij 1 tafellaken, 3 lakens, 3 kussensloopen en 47 handdoeken zonder punten gekocht had. De Officier van Justitie vorderde 4 maanden gevangenisstraf, benevens een geldboete van f 200. De rechter veroordeelde Massen bij verstek tot 1 maand hechtenis plus f 200 boete subs. 40 dagen hechtenis en verbeurd verklaring van het in beslag génomene, met vrijspraak van den opzet.

1947 De „schrik van den Achterhoek” voor de rechtbank Rechtbank Zutphen

Onder deze kop verscheen op 1 april 1947 het volgende verslag van een zitting bij de Zutphensche rechtbank in het “Zutphensch dagblad voor Achterhoek en Veluwezoom”

In den zomer van 1946 werd de Achterhoek telkenmale verontrust door inbraken en diefstallen. Dat veranderde toen een paar Aaltensche ingezetenen, die als „zware jongens” bekend stonden, waren gepakt en in October in het Huis van bewaring te Zutphen werden ingesloten. Dit tweetal had zich Vrijdag voor de Zutphensche rechtbank, gepresideerd door mr. A. H. van der Giesen, te verantwoorden. In de dagvaarding werd hun ten laste gelegd dat zij tesamen en in vereniging een partij stof, in totaal ter lengte van 600 m, plm. 700 rollen pepermunt en 20 pakjes vet, een partij garens en twee coupons manchester, resp. toebehorende aan de N.V. Rontweverij te Bredevoort F. J. W, J. D. Meijnen en de N.V. Confectiefabriek v/h. D. Kamphuis en J. H. Platter hadden weggenomen.
M. had de diefstallen terstond bekend en hij bleef ook voor de rechtbank volhouden dat hij het alleen had gedaan. Zijn kameraad B. K. hield eveneens vol dat hij aan deze diefstallen niet had mee gedaan. Er waren echter vele aanwijzingen dat ook K. bij deze diefstallen een rol had gespeeld.
Daar was in de eerste plaats de verklaring van den wachtmeester Klein Gelfink, dat één man onmogelijk de 600 m stof had kunnen vervoeren. Voorts verklaarde de kooper van deze stof, J. S. uit Aalten, dat M. in gezelschap was geweest van B. K. En de man die de goederen verborgen had gehouden, J. A. K. uit Aalten, bleef bij zijn verklaring, afgelegd aan de politie, dat M. en K. samen de 600 m stof bij hem hadden gebracht en dat dan de een en dan de ander gedeelten van den voorraad waren komen weghalen. Hij had voor zijn bemoeiingen f 50 ontvangen. De officier van justitie, baron mr. Van der Feltz, eischte tegen M. en K. een gevangenisstraf van 3 jaar; tegen J. S. 1/2 jaar met aftrek en tegen J. A- K. 1 jaar gevangenisstraf, waarbij hij als verzwarende omstandigheid in aanmerking nam, dat de goederen, voor den zwarten handel zouden zijn bestemd. Jhr. mr. W. H. de Jonge trad in de eerste twee zaken als verdediger op.
Z.i. stond het wettig bewijs van diefstal door K. niet vast. Ongetwijfeld heeft de man een rol gespeeld in deze zaak, maar meer dan schuldheling kan men hem z.i. niet verwijten. Voor hem vroeg de verdediger vrijspraak.
De verdachte M., die een ruiterlijke bekentenis heeft afgelegd, verdient z.i. niet die zware straf, door den officier geëischt. Pleiter schetste den levensloop van dezen man. Zijn jeugd is zeer moeilijk geweest. Zijn ouders waren uit de ouderlijke macht ontzet. Hij was op een weverschool geweest, maar hij had blijkbaar avontuurlijk bloed en zo had hij zich door een kennis laten overhalen te tekenen voor het Vreemdelingenlegioen. Vijf jaar had de man in Marokko gediend en daardoor zijn Nederlanderschap verloren. Het was hem zeer moeilijk gevallen werk in ons land te krijgen. PI. begrijpt dat de rechtbank hem een zware straf zal opleggen, maar spr. verzocht ten eerste de preventieve hechtenis in mindering te brengen en ook overigens een mildere straf dan de officier eischte, te willen opleggen.
De officier van justitie vond dat de verdediger de zaak niet gunstiger moest voorstellen dan ze was. Deze man stond bekend als de „schrik van den Achterhoek”. Hij heeft 12 veroordelingen op zijn strafblad staan. Wel wilde de officier rekening houden met het door mr. De Jonge gedaan verzoek om de door de rechtbank op te leggen straf te doen ondergaan in een rijkswerkinrichting. Uitspraak over 14 dagen. 

Eerder, op 27 maart 1947 was in het “Algemeen Handelsblad” onder de kop “De Schrik van Achterhoek voor rechtbank” een korter verslag van deze zitting gepubliceerd. Daarin werd vermeld dat M. in 1947, 39 jaar oud was en uit Aalten kwam. Op basis van zijn te herleiden geboortejaar en plaats van herkomst was M. dus Willem Massen.

Dit kon bevestigd worden op basis van de 14 dagen later gepubliceerde uitspraak van de rechtbank waarin dit keer alle initialen van de voornamen van Willem Massen vermeld werden.

Zutphensch dagblad voor Achterhoek en Veluwezoom
14-04-1947
[ Delpher ]

1965 Naturalisatie

In 1965 diende Willem Massen een verzoek tot naturalisatie in.
Zijn memorie van toelichting luidde:

17 Massen, Willem Johan Marimis Anton, geboren te Aalten
(Gelderland) 2 maart 1908, voeger, wonende te Aalten, provincie Gelderland:

Willem Johan Marinus Anton Massen, voorgedragen onder 17, werd in 1908 te Aalten als Nederlander geboren.
Hij verloor zijn nationaliteit door in 1930 zonder Koninklijk verlof dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Sedert 1935 woont hij weer in Nederland.
Zijn vrouw en kinderen bezitten het Nederlanderschap. Als voeger voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn gezin.

Legioen eenheden: 1930 - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem, Bevolkings­register Gemeentebestuur Aalten, (1809) 1811-1942 (1968), archief 105, inventaris­num­mer 1094, 1910, Bevolkingsregister Aalten. Gezinskaarten