Pelzers, Bernard


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Pelzers Bernard [-], [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1952 - 1953

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1952 [-] [-] / Frankrijk 1953 / Desertie [-] / [-]

Biografie


Op 4 november 1953 berichtte het dagblad de “Nieuwe Tilburgsche courant” over de desertie uit het Franse Vreemdelingenlegioen van de Tilburger Bernard Pelzers.

Tilburger werd geronseld voor het vreemdelingenlegioen

Uit Frans Indo-China ontsnapt

Om moeilijkheden te voorkomen was de Tilburger Bernard Pelzers in Februari van het vorige jaar [1952] naar Frankrijk getrokken, om daar werk te zoeken. Hij kréég er ook werk, maar omdat hij geen verblijfsvergunning had, werd hij door de gendarmen opgepakt en in de gevangenis gestopt. Zijn zaak zou behandeld worden door het Nederlandse Consulaat. En toen deze Tilburgse man enige tijd in de cel gezeten had, kwam er een Frans „advocaat”, die perfect Nederlands sprak, hem opzoeken. De „advocaat” legde Bernard Pelzers een gewichtig document voor, dat hij zou moeten tekenen, en wat doen zou dienen als een voorlopige pas, „Via Marseille kunt U dan terugkeren naar Nederland” vertelde deze Fransman hem. Pelzers tekende het document, alhoewel hij er geen woord van begreep.
Het bleek een contract te zijn voor het Franse Vreemdelingen Legioen voor vijf jaar!
Bernard Pelzers kwam op deze manier bij het VreemdelingenLegioen, eerst in Frankrijk, later in Noord-Afrika en tenslotte in Frans Indo-China. Maar na bijna anderhalf jaar is het hem gelukt te ontsnappen. Hij zit nu weer in Tilburg, waar hij ons iets van zijn ervaringen vertelde over het Legioen, dat volgens hem een grote bende is, die rooft, moordt en plundert.

„Vluchten is eigenlijk zelfmoord”

Zonder het zelf te weten had Bernard Pelzers dan het contract getekend. De volgende morgen kwam de Fransman hem uit de gevangenis halen voor de „terugreis” naar Nederland. In de trein kreeg deze Tilburger z’n pas, en bovendien nog een bedrag van 5000 francs. „Voor sigaretten enzo” zei de „advocaat”, die helemaal geen advocaat bleek te zijn, maar een van de ronselaars van het Franse Vreemdelingenlegioen in Parijs, waar honderden verdwaalden en eenzamen op die manier worden opgepikt.

LEGER ZONDER PARDON

„Toen ik eenmaal in Marseille zat — vertelde Pelzers — had ik gauw genoeg in de gaten waar ik aan toe was. In de buurt van die stad werd ik namelijk in Fort Nicolas gestopt”, het doorgangshuis voor de „vrijwilligers”, zoals men de legionnairs wel eens noemt. De geronselde mannen werden daar gekeurd en moesten daar enkele weken wachten op transport. Hij vond hier een samenraapsel van allerlei mannen en jongens. Mensen, die wat op hun kerfstok hebben en zich daar om niet meer in hun vaderland durfden vertonen. Jongens, die in de vreemde misleid en hiernaar toe gevoerd waren.
Vele oud-S.S.-ers, die in het Legioen de kans van hun leven zagen. Van vluchten is daar echter geen sprake meer. „Dat staat gelijk met zelfmoord” vertelde Bernard Pelzers, die heel wat slagen te incasseren heeft gehad, omdat hij zich tegen de brute officieren en onderofficieren van het Legioen verzette.
Hij wilde weg. maar kans was er niet. Onderweg heeft hij met eigen ogen gezien dat 17 mannen, die van de boot sprongen en op die manier wilden ontkomen, zonder pardon werden neergeschoten.

VOL VERRADERS

Toen hij er echter eenmaal van overtuigd was, dat hij het veel beter zou hebben als hij maar volgzaam zou zijn, klom Pelzers uiteindelijk op tot de rang van sergeant. Van Marseille gingen de geronselde mannen naar Afrika waar ze een opleiding kregen zoals die in geen enkel leger bestaat. Drie maanden duurde de
instructie en daarna kreeg hij drie maanden een speciale opleiding voor de gemotoriseerde cavalerie

Wanneer er iets niet bevalt worden de mannen afgeranseld. Opstand? Daar denkt geen enkele legionnair aan, vertelde Pelzers ons. Want het minste of geringste, dat enkelen afspreken wordt verraden. Degene, die dat doorvertelt krijgt er een behoorlijke som geld voor. En de anderen worden op strenge wijze gestraft. Hij vertelde nog iets over die kampen, waarin de gestraften worden ondergebracht. Mensen, die gedeserteerd waren en door de militaire politie weer werden opgespoord, moesten in de gloeiend hete zon lopen met een ijzeren plaat van meer dan 60 kilo op hun rug. Op die manier houdt men er de tucht in.

EINDELIJK ONTSNAPT


Tot drie keer toe heeft deze Tilburgse Legionnair geprobeerd te ontsnappen in Frans Indo China, waar hij gevochten heeft en tijdens de strijd tweemaal licht gewond werd. De eerste keer ging hij er vandoor met een Duitser. Op de boot die daar gemeerd lag bij Saigon hadden zij zich weten te verschuilen achter zakken, maar de militaire recherche wist beide mannen al spoedig te vinden. Het is een alledaagse taak voor die politie om ontsnapte soldaten van het legioen op te speuren.

De tweede keer trok Pelzers er met twee Belgen op uit. Wederom werden ze gesnapt en gestraft. „De bekentenis slaan ze uit je” Dat hij als deserteur niet neergeschoten is, dankte hij — volgens hem — aan het feit, dat men in Indo-China geen soldaat wil missen.

Maar de derde keer hadden Pelzers, twee Duitsers en een Spanjaard geluk. Op dezelfde manier als eerder was geprobeerd waren ze aan boord van een Frans vaartuig geklommen, waar mee zij als verstekelingen de reis naar Spanje maakten. Bij Gibraltar stapten ze uit en vandaar trok Pelzers met een andere schuit naar Rotterdam waar de politie hem aanhield, omdat hij geen geldige papieren had. Uiteindelijk werd hij toch vrij gelaten, nadat de agenten hadden onderzocht of zijn verhaal juist was.

En thans bevindt Bernard Pelsers zich weer in Tilburg, waar hij nu hoopt te blijven.
„Kameraadschap is er wél in iet legioen, ondanks dat je er mannen van alle mogelijke nationaliteiten ontmoet — zei hij ons tenslotte — maar als geheel is het een bende, die rovend plunderend en moordend rondtrekt.

’n Zwakkeling wordt er werkelijk een man, maar dat is dan ook al het goeds, wat ik van het legioen vertellen kan.”

Identificatie

Het voor deze periode bijna karakteristieke anti-legioen artikel, waarin ook weer enkele typische mythes voorbij komen, geeft weinig aanknopingspunten voor een identificatie van de “Tilburger” Bernard Pelzers.

Legioen eenheden: 1952 - 1953

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen