Schrijver, Frederik


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Schrijver Frederik 03-12-1910, Muntendam Schrijver, Jakob Prins, Jantje

Legioen periode: 1936 - 1937

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1936 [-] [-] / [-] 1937 / [-] [-] / [-]

Biografie


1929. Minnenijd. De Moord te Muntendam

Op woensdagavond 20 maart 1929 bracht de 18-jarige Frederik Schrijver de 21-jarige Bronno Feiken met een aantal messteken om het leven.

Liefdesdrama
[ Leidsch Dagblad, 21 maart 1929, pagina 3 ]

Diverse landelijke en locale kranten berichtten hierover onder de kop “De Moord te Muntendam”, zo ook de Provinciale Drentsche en Asser courant op 22 maart 1929.
Terwijl veel kranten slechts de initialen van de naam van de dader vermelden, werden in dit artikel zowel zijn voornaam als achternaam volledig vermeld.

DE MOORD TE MUNTENDAM
Omtrent den moord te Muntendam wordt nog het volgende gemeld.
Woensdagavond was de 21-jarige Bronno Feiken, van de Korte Akkers onder Veendam, met een bijna 16-jarig meisje dat de catechisaties van den heer Jager, van de Herv. Evangelisatie te Muntendam volgt, huiswaarts gegaan, in de richting Tripscompagnie – Borgercompagnie.
Tegelijk met haar, verliet ook de 18-jarige Frederik Schrijver, een slagerszoon van Muntendam, de leerkamer.

Schrijver schijnt ook oog op het meisje te hebben gehad en had er misschien wel eens ruzie over gehad met Feiken. In elk geval, onderwijl Feiken met het meisje naar Borgercompagnie fietste, is Frederik een slagersmes uit huis gaan halen en daarmede Bronno tegemoet getreden.
Ongeveer 200 meter ten oosten van het kruispunt te Tripscompagnie, heeft de ontmoeting plaats gehad. Bronno had het meisje inmiddels afgeleverd en wilde naar huis terug keren. Vermoedelijk zijn de beide jonge mannen slaags geraakt en heeft Schrijver het slagersmes wreed gehanteerd.

Marechaussee kazerne te Muntendam
[7]

Na het gevecht is hij naar de marechaussee kazerne te Muntendam gegaan en heeft daar aangifte gedaan van de door hem bedreven moord op den Nieuwen weg. De marechaussee stelde een onderzoek in, terwijl Dr. Zeven werd ontboden. Deze constateerde, dat de dood reeds enige ogenblikken geleden was ingetreden en dat de getroffene twee steken in het hoofd en twee in de borst had opgelopen.
De dader is in arrest gesteld, terwijl gistermorgen het Parket uit Winschoten een onderzoek instelde. Muntendam en omgeving zijn onder den indruk van dit tragisch geval. De vermoorde stond bekend als een zachtmoedige jongen, waarvan niemand kwaad wist te vertellen.

In het tijdschrift “Het Noorden in woord en beeld”, jrg 5, 1929-1930, no 1, van 29 maart 1929 werd een foto van de plaats van het misdrijf en het slachtoffer Bronno Feiken afgebeeld.

Drie maanden later eiste de Aanklager van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank te Winschoten, 9 jaar gevangenisstraf.

DE MOORD TE MUNTENDAM.
Eisch: 9 jaren gevangenisstraf.


Voor de rechtbank te Winschoten stond heden terecht de gedet. timmerman Frederik Sch., 18 jaar, herkomstlg uit Muntendam, die aldaar op den avond van 20 Maart j.l., na afloop van een catechisatleles, uit minnenijd, opzettelijk Bronno Feiken (die verkeering met zekere mej. Prins had) van het leven heeft beroofd, door hem (Feiken) bij herhaling met een mes te steken en bloedig te verwonden, tengevolge waarvan Feiken is overleden.
Meer dan drie maanden is de verdachte in voorarrest, in dien tijd is ook een onderzoek naar zijn geestelijke verstandsvermogens ingesteld.
Getuigen waren, terwijl de heer mr. E. Post als ambtshalve verdediger optrad, de wachtmeester der Kon. Marech. Jan Gils te Muntendam, dr. Mieremet (deskundige), mej. H. Prins en H. Kroeze.

De A. van het O. M. eischte tegen Schrijver 9 jaren gevangenisstraf.

[ Nieuwsblad van het Noorden 28 juni 1929 ]

Uiteindelijk werd Frederik Schrijver tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld “wegens zware mishandeling den dood tengevolge hebbende”.

De dader tot 5 jaren gevangenisstraf veroordeeld
De arrondissementsrechtbank te Winschoten, veroordeelde heden Frederik Schr., 18 jaar, timmerman, te Muntendam, thans gedetineerd te Winschoten, wegens zware mishandeling den dood tengevolge hebbende, van Bronno Feiken aldaar op 20 Maart j.l., tot vijf jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief.
De eisch luidde 9 Jaren gevangenisstraf.

6 augustus – 20 augustus 1929. Gevangenis Rotterdam

1933. Leger des Heils in Amsterdam

Tehuis voor mannen van het Leger des Heils op nrs. 92-96 (voor 1928 genummerd 42-44)
[ Stadsarchief Amsterdam.
Afbeeldingsbestand 010009003958 ]

Frederik Schrijver werd vervroegd vrijgelaten.
Op 24 augustus 1933 werd hij ingeschreven bij het Leger des Heils in Amsterdam aan de Rapenburg.
Hij verbleef hier tot 30 november 1933 en volgens het register vertrok hij naar zijn geboortedorp Muntendam, adres Kerkstraat B68. Dit was het adres van zijn ouders [

Inschrijving van Frederik Schrijver, No 254, bij het Leger des Heils in Amsterdam
[6]

1936. Franse Vreemdelingenlegioen

In 1936 nam Frederik Schrijver dient in het Franse vreemdelingenlegioen.
Hierdoor verloor hij zijn Nederlanderschap.

1937. Terugkeer naar Nederland

In 1937 keerde Fredrik Schrijver naar Nederland terug.

Naturalisatie

In 1947 werd Fredrik Schrijver weer geneutraliseerd tot Nederlander.

Het memorie van toelichting luidde:

13°. Frederik Schrijver, geboren te Muntendam (Groningen) 3 December 1910, pakhuisknecht, wonende te Groningen, provincie Groningen;

De in artikel 1, onder 13°., genoemde verzoeker heeft door geboorte de Nederlandse nationaliteit verkregen.
Hij verloor deze hoedanigheid door in 1936 dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
In 1937 keerde hij naar Nederland terug.
Als pakhuisknecht verdient hij het brood.

Legioen eenheden: 1936 - 1937

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleGroningers te Groningen, BS Overlijden Bron: boek, Periode: 1929, Veendam, 22 maart 1929, Overlijdensregister 1929, aktenummer 67
[2] Genealogie Kruizinga
[3] Archief Amsterdam
[4] AlleGroningers te Groningen, BS Geboorte Bron: boek, Periode: 1910, Muntendam, 3 december 1910, Geboorteregister 1910, aktenummer 110
[5] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-429, 1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, 1880-1940, aktenummer 460089
[6] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bijzondere registers Deel: 2553, Periode: 1897-1934, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 2553, 3 december 1910, Bijzondere registers
[7] Marechaussee Sporen
[8] Kerkstraat B68 Muntendam