Stoter, Izaak


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Stoter Izaak 19 oktober 1923, Rotterdam Stoter, Jan Degenaars, Marrigje

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Izaak Stoter werd op 19 oktober 1923 te Rotterdam geboren als zoon van Jan Stoter en Marrigje Degenaars.
Vader Jan Stoter was sleepbootkapitein en werkte o.a. in Rotterdam.

1934

Op 26 september 1934 werd Izaak Stoter 10 jaar oud ingeschreven in Rotterdam als woonachtig in “De kindersluis”.
Op 9 november 1938 werd hij uitgeschreven. Met rode pen werd later een verandering aangebracht, afschrijving 18 november 1938 vertrokken naar “Valkenheide”. Hij was toen 15 jaar oud. “Valkenheide was een opvoedingsgesticht [2].
Op 19 mei 1941 keerde Izaak Stoter naar Rotterdam terug.

[1]

Vreemdelingenlegioen

Wanneer Izaak Stoter dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen is tot nu toe onbekend.

1949 Echtscheiding

In de Nederlandsche staatscourant 21 november 1949 werd de echtscheiding bekent gemaakt tussen Izaak Stoter en Adriana de Wilde.

Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Rotterdam dd. 31 October 1949, gewezen bij verstek, is het tussen Adriana de Wilde, rechtens wonende te Schiedam, verblijvende te Utrecht, en Izaak Stoter, wonende te Schiedam, op 13 Juni 1946 te Bodegraven gesloten huwelijk ontbonden door echtscheiding. (Kosteloos.) De Procureur van Eiseres, (7665/9) Mr. A. N. M. Allard. 

Naturalisatieverzoek


Dat hij daar dienst genomen had blijkt uit zijn naturalisatie verzoek van 1967.
Met memorie van toelichting is helaas erg summier.

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot naturalisatie van Jan Raphaël Bos en 23 anderen.
De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Soestdijk, 5 juni 1967.

JULIANA.

Alle voorgedragenen zijn oud-Nederlanders, die hun oorspronkelijke nationaliteit hebben verloren op grond van één van de bepalingen van de wet op het Nederlanderschap.

De in het buitenland geboren verzoekers, genoemd onder 1, 6, 11, 14, 15 en 17, woonden na het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende tien achtereenvolgende jaren buiten het Koninkrijk zonder de in artikel 7, onder 5e voorgeschreven kennisgeving tot behoud van hun nationaliteit te doen; de on- der 3, 5, 8, 10, 12, 13, 20, 23 en 24 genoemden, verkregen in den vreemde door naturalisatie een andere nationaliteit; de verzoeksters, genoemd onder 4 en 22, verloren hun oorspronkelijke nationaliteit door huwelijk met een niet-Nederlander;

de onder 7, 9 en 19 voorgedragenen traden zonder daartoe bekomen Koninklijk verlof in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen.

19 Stoter, Izaak, geboren te Rotterdam (Zuid-Holland) 19 oktober 1923, chauffeur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid- Holland;





Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land



Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-461, 1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, 1880-1940, aktenummer 495739
[2] Valkenheide