Struik, Jan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Struik Jan [-], [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1929 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
7276 (a) 1929 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Op 19 juni 1931 publiceerde het “Nieuwsblad van het Noorden” een artikel over een legionnaire uit Groningen die heimwee had en graag met iemand zou willen corresponderen.
Zijn naam, numero matricule, eenheid en legerplaats werden genoemd.

HEIMWEE.
Avonturen wilde hij.
Gezworven had hij, zoon van het Noorden, door vreemde onbekende landen. Hij was jong, hij was sterk, de wereld lag voor hem open. Steeds verder zwierf hij, moeizaam was zijn leven, ontberingen leerde hij kennen, maar de zucht naar avonturen dreef hem, deed hem het eentonige, maar zekerder leven van allen dag in zijn geboorteplaats verfoeien.
Zoo was hij terecht gekomen in Marocco, zoo ver weg. Als soldaat diende hij in het Vreemdelingenlegioen van Frankrijk. Zwaar, hard, maar afwisselend was het leven. En toen — onverwachts kwam het over hem, dat niet te beschrijven gevoel, verlangen naar zijn geboortegrond — het machtige heimwee, dat den sterksten zwerver onverwachts bekruipt. De liefde tot zijn land is ieder aangeboren En zoo kwam op ons redactiebureau een brief van dezen zoon van Groningen.

„Ik zou u willen vragen, of u misschien iemand weet, waarmee ik correspondeeren kan. „Ik ben al twee en een half jaar in het Vreemdelingenlegioen en moet nog 21/2 jaar wachten om mijn vijf jaar vol te maken. „Ik ben zoo al vier maal gewond, want u moet weten, dat het hier altijd oorlog is. „Er zijn tijden, dat men hier een dag of drie, vier, geen water ziet en ook geen eten. Hier zijn allemaal bergen en nog eens bergen ” De zoon van het lage land — midden in de bergen. Het heimwee spreekt. Behoef ik aan dit verzoek van den eenvoudigen volks jongen wat toe te voegen? Ik doe een beroep op u allen, vaders en moeders, zusters, die zelf een broeder hebben, eenzamen, die mij zoo vaak hun nood klaagden — deze jongen, uw stadgenoot — hij is eenzaam, heeft heimwee en zou graag met iemand in correspondentie treden.

Zijn adres is:

Leg. Jan Struik Nr. 7276 3e Reg. 2 Bat. 5 Com.
Kerando par Midelt Maroc.


En als hij u weer terugschrijft — misschien kunt u er dan wat van vertellen voor ons blad over het leven daarginds in het Vreemdelingenlegioen.

Doet u het? RISOTI.

Kerrando, Marokko

Enkele maanden later, op 31 oktober 1931, was er opnieuw een artikel over legionnaire Jan Struik, met daarin een oproep hem lectuur op te sturen.

De Groninger legionnair in het Fransche Vreemdelingenlegioen.

Men zal zich herinneren hoe onze medewerkster Risoti enkele maanden geleden een en ander vertelde uit een brief van een Groninger jongen, die dienst had genomen in het Fransche Vreemdelingenlegioen. Zij deed daarbij mededeling van zijn verzoek om hem eens te schrijven, aan welk verzoek een onzer lezers, de heer H. Cramer te Harmelen, voldaan heeft. De heer Cramer ontving onlangs van Jan Struik een uitvoerig antwoord, waarin hij enkele verhalen deed uit zijn avontuurlijk bestaan, meer speciaal over zijn laatsten tocht naar de uiterste linie. Jan Struik is nu reeds vier maal gewond geweest en heeft het ondertussen tot korporaal gebracht. Hij is echter dit uiterst gevaarlijke bestaan moede en ziet met spanning uit naar den dag, dat zijn contract geëindigd zal zijn en hij naar Nederland zal kunnen terugkeren.

De heer Cramer deelde ons mede, dat Struik hem om wat lectuur verzocht heeft en vroeg ons de aandacht ook van andere lezers hierop te vestigen. Hij zal zich gaarne met de doorzending ervan belasten.
Wie dus aan dit verzoek wil voldoen zende de lectuur aan den heer Hans Cramer. onderwijzer,
Straatweg C 44 te Harmelen. (Ut.).

Identificatie

Ondanks het correspondentie adres, komen we niet veel over Jan Struik te weten, behalve dat hij begin 1929 dienst moet hebben genomen in het legion en afkomstig was uit Groningen.

Legioen eenheden: 1929 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
3 REI 2 5Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen