V.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
V. [-] 1812 of 1813, Kampen [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1842 - 1854

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1842 [-] [-] / [-] 1854 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


De Krim-veteraan

Op 5 maart 1855 berichte de “Nieuwe Rotterdamsche courant” over de terugkeer van een deserteur uit het Nederlandse leger die 12 jaar in het Franse Vreemdelingenlegioen had gediend.
Het artikel luidde als volgt:

Men leest in de Arnhemsche Courant:

Dezer dagen stond voor den krijgsraad te Arnhem, teregt ter zake van desertie, zekere V….. oud 42 jaren, geboren te Kampen. Deze persoon was namelijk in het jaar 1842, terwijl hij bij het korps lansiers te Roermond in garnizoen diende, uit vrees voor straf, daar de termijn van een ontvangen verlof was verstreken, over de grenzen naar België gegaan, waar hij door de marechaussee aangehouden, dienst nam bij het Fransche vreemdenlegioen in Algiers.
Na in Algiers gedurende elf en een half jaar te hebben gediend en aldaar onderscheidene veldtochten te hebben bijgewoond, is hij van daar naar het Fransche leger in de Krim vertrokken, waarbij hij gedurende zes maanden heeft gediend.
Na den slag aan de Alma en dien bij Inkermann te hebben bijgewoond, is hij onlangs na expiratie van dienst op zijn verzoek, met paspoort ontslagen.

In Frankrijk teruggekeerd, heeft hij zich terstond naar Breda begeven om zich aldaar als deserteur uit onze krijgsdienst aangegeven.
Blijkens zijn paspoort en certificaat van goed gedrag heeft hij zich steeds goed gedragen gedurende zijne militaire dienst.
Uit hoofde van de verschillende verzachtende omstandigheden welke er voor genoemden deserteur bestaan, heeft de krijgsraad hem dan ook de minste straf, ééne maand detentie opgelegd, wordende hij na expiratie dier straf bij het leger ingediend voor den tijd , welken hij nog tijdens zijne desertie te dienen had.

Gemelde V. heeft een gunstig, krijgshaftig voorkomen en een zeer gezond versland. Hij spreekt met veel oordeel over den tegenwoordigen oorlog in de Krim en over den toestand van de geallieerde legers. Volgens zijn zeggen laat de toestand van het Fransche leger ook veel te wenschen over en is niet veel beter dan dat der Engelschen.
Beide legers lijden het meest door de koude; dagelijks wordt een zeer groot getal soldaten van koude verkleumd buiten dienst gesteld.
Hij roemt zeer de zorg, welke voor het Fransche leger wordt gedragen, latende de voeding, kleeding en het uitbetalen der soldij weinig te wenschen over.
Volgens zijn zeggen zijn de Algerijnen moeijelijk te bestrijden, maar komen deze nog in geene vergelijking met de Russen , welke den vijand geen oogenblik met rust laten en hen zoodoende zonder nog te vechten, veel schade toebrengen.

Identificatie

Wat voor gegevens zijn er die een identificatie van deze oud-legioniar mogelijk zouden kunnen maken.
Zijn achternaam begint met een V.
In 1855 is hij 42 jaar oud dus moet hij geboren zijn in 1812 of 1813.
Zijn geboorteplaats was Kampen.
In 1842 diende hij bij het korps lanciers in Roermond.

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1842 nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen

Krim oorlog

De laatste 6 maanden van zijn diensttijd van 12 jaar, diende hij in de Krim en nam deel aan de gevechten bij Alma en Inkermann.

De Slag aan de Alma was een veldslag op 
20 september 1854
De Slag bij Inkermann was een veldslag op 5 november 1854


Terugkeer naar Nederland

Eind 1854 of begin 1855 melde hij zich te Breda als deserteur.
Begin 1855, februari of maart verscheen V. in Arnhem voor de krijgsraad.

In de “Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant” van 19 februari 1855 werd op basis van deze gegevens nog volgende bericht gevonden:

V. kwam dus in 1855 in Nederland terug.


Legioen eenheden: 1842 - 1854

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen