Van Beek, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Beek Johannes 27-11-1818, Nijmegen Van Beek, Johannnes Keijl, Anna Maria

Legioen periode: 1846 - 1851

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1846 [-] [-] / [-] (a) 1851 / [-] [-] / [-]

Biografie


1852 Een signalement in het Algemeen politieblad

In het Algemeen politieblad van 1852 verscheen “op last van den comm. van politie te Arnhem” op bladzijde 466 onder nummer DCCCXV het signalement van Lambert, Jean, oud 25 jaren, geboren te Valence in Frankrijk.

Op last “van den comm. van politie te Winterswijk” verscheen op bladzijde 512 onder nummer CMXXXIII, nogmaals zijn signalement, met iets uit meer informatie over zijn herkomst. Verder werd vermeld dat hij op 4 of 5 augustus [ 1852 ] een poging ondernomen had dienst the nemen bij de Oost-Indische troepen bij het werfdepot in Harderwijk.

Op 18 oktober 1852 bracht de commissaris van politie te Winterswijk het volgende bericht uit over Jean Lambert, waaruit bleek dat hij geen Fransman was maar een Nederlander. Zijn echte naam was Johan van Beek. Verder bleek uit dit bericht dat hij o.a. enige tijd in het Franse Vreemdelingenlegioen in Algerije had gediend.

Volgens berigt van den comm. van politie te Winterswijk, dd. 18 Oct. jl. , is de op 11 Julij 1852 van daar uitgeleide Jean Lambert, (zie bladz. 512 en 466), den volgende dag weder aangehouden te Bockholz en naar Borken overgebragt ; ter welke plaatse de overheid met het Fransche gouvenement in briefwisseling is getreden, ten einde te vernemen of hetgeen hij had opgegeven, met de waarheid overeenkwam.rDit volstrekt wedersproken zijnde, heeft die persoon verklaard eigenlijk genaamd te zijn Johan van Beek, geboren en wonende te Nijmegen welke bekentenis door den burgemeester dier gemeent is bevestigd, onder bijvoeging, dat hij uit de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid ontvlugt was. Dientengevolgde is hij 18 Oct. jl., teruggezonden, te W. aangebragt, en 19 Oct. van daar naar Zutphen geleid, ter dispositie van den offic. v. just bij de regtbank.
De berigtgever voegt er bij, dat deze Johan van Beek nu heeft verklaard 34 jaar oud te zijn, gediend te hebben bij het Leger hier te lande en in Oost-Indie, bij het vreemden-legioen in Algerije, bij het Napolitaansche leger op Sicilie enz. ; en dat hij onderscheidene talen als zijne moedertaal spreekt.

[ Algemeen politieblad van het koningrijk der Nederlanden 1852 ]

Wie was deze veteraan zonder middel van bestaan, herkenbaar aan een sabelhouw aan de rechterzijde van zijn hoofd?

Het onderzoek

Het bericht van de commissaris van politie van Winterwijk werd gezien als de meest betrouwbare bron voor aanknopingspunten voor verder onderzoek. Deze waren:
Naam: Van Beek, voornaam Johan, geboortejaar (1852 – 34) 1818. Geboorteplaats, Nijmegen.
Leefde een tijd in: de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid.
Diende in: Het Nederlandse leger, het KNIL in Oost-Indie, het Vreemdenlegioen en het Napolitaansche leger op Sicilie.

27 november 1818. Geboorte

Omdat zijn geboorteplaats Nijmegen zou zijn, werd het onderzoek gestart in het Gelders archief.
De zoektermen Johan van Beek, 1818, Nijmegen gaven geen resultaat.
De voornaam geschreven als Johannes van Beek leverde één resultaat op:

Aktenummer: 469. Aktedatum: 27-11-1818
Akteplaats: Nijmegen
Geboortedatum: 27-11-1818 Geboorteplaats:Nijmegen
Kind: Johannes Keijl. Moeder: Anna Maria Keijl Vader: Johannes van Beek Aktesoort: N
Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen
Inventarisnummer: 993
Opmerking: Wettiging

De combinatie van de naam Johannes van Beek en het geboortejaar 1818 leverde als zoektermen in Openarchieven de volgende aanvullende gegevens op

29 november 1818. Doop

Vader Johannes (militair) van Beek, Moeder Anna Maria Keijl (Keil). Kind Johannes (onwettig) van Beek [2]

7 augustus 1845 tot 1 december 1845 Bevolkingsregister Neede

Geregistreerde Johannes van Beek, wever/kostganger van beroep [3].

1841 – 1844 KNIL

Zonder informatie over het onderdeel waarin Johannes van Beek gediend had in het Nederlandse leger werd verder onderzoek naar informatie over Johannes van Beek in de archieven van het Nederlandse leger niet als zinvol beschouwd.
Daarom werd besloten in de namenklappers van KNIL naar zijn naam te zoeken.
Vrij eenvoudig werd zijn registratie daarin aangetroffen.

Suppletion 1841 Van Beek, Johannes, Nijmegen 5927 Gerepatrieerd

Zijn registratie in het Stamboek van het KNIL kon hiermee gevonden worden.

1840

De personalia van Johannes van Beek in het stamboek van het KNIL stemmen overeen met de eerder gevonden gegevens. Over zijn tijd bij het KNIL komen we het volgende te weten

Op den 22 Januarij 1840 bij de 2e Divisie getransporteerd zijnde op den 21 dito overgenomen uit de Strafgevangenis te Leijde zijnde bij Z.M. besluit 5 December 1839 no 111 geäboleerd onder bepaling the zullen terugneemen tot de Divisie gedurende een Jaar proeven te geven van verbeterd gedrag en bovendien nog twee jaren en Achttien degen Koloniale dienst te rekenen integaan met den dag van inscheping naar de overzeesche bezittingen.

1841

Op den 6 Mei 1841 overgegaan bij de de 1e Divisie dispositie dd 23 April 1841 no 21
Aangekomen te Batavia den 12 October 1841 en geplaatst bij de 7e afd algem; depot te Sum den 23 December 1841 overgegaan bij het 10e Bat Inf.

1843

Den 22 Mei 1843 overgegaan bij het 11e Bat Inf. Den 1 Juni 1844 voor de Krijgsraad te Padang. (Overgenomen uit het in Indie afgegeven Paspoort hiervoor gemeld).

In 1844 werd Johannes van Beek ongeschikt voor de militaire dienst bevonden.

1844 – 1845

Om met een paspoort van de 2e Soort aftegaan, den 16 december 1844 naar Nederland terug gezonden, met het Schip Borneo,

den 14April 1845 te Hellevoetsluis ontscheept, en vervolgens bij het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk in de Sterkte aangebracht.

Franse Vreemdelingenlegioen

Na zijn terugkeer naar Nederland in 1845 verbleef Johannes van Beek enige tijd in Neede.
Aangenomen wordt dat hij daarna dienst heeft genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Napolitaansche leger op Sicilië

Wanneer Johannes van Beek dienst heeft genomen in het Napolitaansche leger op Sicilië en hoelang hij daar gediend heeft is tot nu toe nog niet bekend.

Reale esercito di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, Esercito Borbonico, Esercito Napoletano.

Legioen eenheden: 1846 - 1851

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Geldersarchief
[2] Regionaal Archief Nijmegen te Nijmegen, DTB Dopen Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen, Nijmegen, archief 289, inventaris­num­mer 53, 29 november 1818, folio 24
[3] Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Neede, Politieregister 8, Doetinchem, archief 673, inventaris­num­mer 1343, folio 107
[4] NL-HaNA 2.10.50 115 0061