Van Delden, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Delden Johannes Jacobus 11-12-1916, Den Haag Van Delden, Jacobus Boeregeest, Aaltje

Legioen periode: 1936 - 1937

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1936 [-] [-] / [-] 01-03-1937 / Deserteur [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Johannes Jacobus van Delden werd geboren op 11-12-1916 in Den Haag als zoon van Jacobus van Delden en Aaltje Boeregeest.
Vier jaar later verhuisde het gezin van de Jac. Catsstraat 81 in Den Haag naar Haarlemmerliede, Halfweg, Zwanenburgdijk 412.

Naar het Vreemdelingenlegioen ?

25 november 1936

Johannes van Delden verliet 25 november 1936, 20 jaar oud, het ouderlijk huis.
Aangenomen werd dat hij naar het Vreemdelingenlegioen was gegaan.

Brief aan de Nederlandsche gezant te Parijs

Iets meer dan een maand later op 1 januari 1937, schreef de vader een brief aan de Nederlandse gezant te Parijs

1 Januari ’37 Halfweg (NH) Nederland

Aan den Weled. Heer
Nederlandsche gezant te Parijs

Mijnheer

Ondergetekende wenscht U enkele vragen te stellen n.l. Mijn Zoon Johannes Jacobus van Delden, geboren 11 December 1916 heeft de 25e October het Ouderlijke huis verlaten en wij hebben sinds dien niets meer van hem vernomen. Er word beweerd dat hij dienst zou hebben genomen in het z.g. Vreemdelingen legioen te Algiers. Gaarne zou ik van U willen vernemen of dit juist was en waar zijn tegenwoordige adres dan is. Gij zoudt ons daarmee een grootte dienst kunnen bewijzen.
Nadere berichten spoedig afwachtend verblijf ik

J v Delden
Zwanenburgdijk 412
Halfweg (NH)
Nederland

PS Bij voorbaat mijn dank

Brief van de Nederlandsche gezant te Parijs

De vader moest 10 maanden op zijn antwoord wachten.

Parijs, 20 november 1937

WelEdele Heer,

Met betrekking tot uw schrijven dd. 1 Januari jl., waarop ik eerst heden, ondanks herhaald aandringen, een antwoord van het Departement van Oorlog alhier mocht ontvangen, heb ik de eer U mede te deelen, dat volgens de mij verstrekte inlichtingen, Uw zoon Johannes sedert den 1en Maart j.l. niet meer bij zijn korps is. De Fransche tekts luidt:
“Le Légionnaire Van Delden est absent de son corps depuis le 1er mars 1937”
Ik meen hieruit te moeten afleiden dat Uw zoon op dien datum gedeserteerd is.
Ik moge hopen dat hij sedert dien wederom in het ouderlijk huis teruggekeerd is.
Aanvaard, WelEdele Heer, de gevoelend mijner bijzondere achting.

De Gezant,

Den Heere J. van Delden,
Zwanerburgerdijk 412
Halfweg N.H.

Terugkeer naar het ouderlijk huis ?

Openingsscene uit een Hollywood film uit 1937
“Legion of Missing Men”

Of Johannes van Delden zoals de Gezant hoopte, naar zijn ouderlijk huis is terug gekeerd kon tot nu toe nog niet achterhaald worden.

Legioen eenheden: 1936 - 1937

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Haarlemmermeer, 19 juli 1916, aktenummer 88