Van Egmond, Dirk


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Egmond Dirk 05-01-1821, Rijnsburg Van Egmond, Gerrit Hogewoning, Lijsje

Legioen periode: 1846 - 1851

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1846 [-] [-] / [-] 1851 / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Dirk van Egmond werd geboren op 5 januari 1821 in Rijnsburg als zoon van Gerrit van Egmond en Lijsje Hogewoning.
In 1840 was hij woonachtig 081a Dorpsstraat, Rijnsburg.

1841 Fuselier

Op 23 oktober 1841, nam Dirk van Egmond, 20 jaar oud, vrijwillig dienst als Fuselier voor de duur van 6 jaar en twee maanden en 9 dagen. Hij kreeg een handgeld van 20 Gulden.
Dirk van Egmond werd ingedeeld bij het 5e Regiment Infanterie.

1844 Desertie en Krijgsraad

Waarschijnlijk, in 1844 deserteerde Dirk van Egmond.
Het was een tijd van grote bezuinigen en reorganisaties in het Nederlandse leger, iets wat veel onrust onder de militairen veroorzaakte [4].
De kranten berichten over de ophanden garnizoensverandering zoals de “Noord Brabander” op 25 januari 1844.

Met Mei [ 1844 ] aanslaande zou ene garnizoensverandering, althans van enige regimenten, ophanden wezen. Men noemt daaronder het 5e regiment infanterie , waarvan thans de veld bataillons te Maastricht liggen , en welke naar Zeeland , anderen zeggen naar Bergen op Zoom , verlegd zouden worden

Of Dirk van Egmond aangehouden werd of vrijwillig terugkwam is uit zijn stamboek registratie niet op te maken.
Wel dat op 23 oktober 1844 Dirk van Egmond, door de Krijgsraad van Noord Brabant, werd veroordeeld tot het gemis van de Kokarde gedurende zes maanden en een verzwaarde detentie van drie maanden vanwege een eerste desertie in tijd van vrede.

1845

Na het einde van zijn detentie kwam Dirk van Egmond op 18 februari 1845 weer bij zijn eenheid terug.
Deze was destijds gelegerd in Bergen op Zoom.

1846

De onrust en of onvrede bleven schijnbaar echter en iets meer dan een jaar later op 16 juli 1846 werd Dirk van Egmond als vermist opgegeven en een maand later afgevoerd als deserteur.

Franse Vreemdelingenlegioen

Vrijwel zeker nam Dirk van Egmond dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen en diende daar 5 jaar.

1851 Terugkeer naar Nederland

In 1851 keerde hij in Nederland terug en werd op 19 september 1851 ingeschreven in het Gevangenis register van Tilburg. [ In de digitale index is Dirk geschreven als Derk ]

Tilburg /26-1851/113-223/

Krijgsraad Zeeland

Eind 1851 stond Dirk van Egmond andermaal terecht, dit keer voor de Krijgsraad in Zeeland. Bij vonnis werd hij vervallen verklaard van de militaire stand en veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf wegens een tweede desertie in tijd van vrede. Wel werd meegenomen dat hij vrijwillig was teruggekomen.
Drie keer is Dirk van Egmond in deze periode geregistreerd in Zeeland , Gedetineerde Strafinrichtingen te Middelburg, Gedetineerde Huis van Bewaring te Goes en Gedetineerde Provoosthuis te Middelburg.

Via de personen-database van het Zeeuws Archief  Zeeuwen Gezocht werden voor Dirk van Egmond de volgende records gevonden:

  • Dirk van Egmond, gedetineerde in 1851, Huis van Bewaring te Goes – op scannummer 7 bij volgnummer 231 staat zijn inschrijving in het register van het huis van bewaring. Als reden wordt hier opgegeven: desersie.
  • Dirk van Egmond, gedetineerde in 1851, Provoosthuis te Middelburg – op scannummer 58 staat bij volgnummer 330 zijn inschrijving in het register van het Provoosthuis te Middelburg.
    In de kolom Aard der Aanklagte of Beschuldiging is o.a. lezen dat ook hier over desertie gesproken wordt.

Via een in de studiezaal beschikbare index op de vonnissen en proces-dossiers in het archief van de Krijgsraad in Zeeland (toegang 717) werden helaas geen treffers zijn op naam gevonden. Dat zou moeten betekenen dat er tegen hem geen strafzaak gevoerd is of dat daarvan geen stukken bewaard zijn gebleven.

[ Dank aan Bea en Anna Naerebout Medewerker Infocentrum Zeeuws Archief voor dit onderzoekswerk ]

Nieuwe bron van namen en signalementen van deserteurs het Algemeen Politie Blad

Tijdens het onderzoek naar Dirk van Egmond werd een zeer interessante nieuwe bron van Nederlanders die in het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend ontdekt door researcher Bea, het Algemeen Politieblad. Het Algemeen Politieblad was een belangrijk communicatiemiddel van de Nederlandse politie in de negentiende en twintigste eeuw. Het blad werd vanaf 1852 gebruikt om opsporingsberichten en (wettelijke) besluiten landelijk te verspreiden. Dirk van Egmond staat in de eerste uitgave van 1852 bij de vervallen signalementen op blz. 318.

Algemeen Politieblad 1852

Vervallen Signalement: Van wege het Departem. van Oorlog is uitgevaardigd de volgende staat van personen, die in vorige jaren van de landmagt zijn gedeserteerd, en wier namen vermeld zijn op de daartoe betrekkelijke signalement-staten, doch die sedert zijn gearresteerd, of zich vrijwillig hebben aangemeld.

Het vervallen, signalement van Dirk van Egmond in het Algemeen Politieblad 1852


Stamboek registratie van Dirk van Egmond

HaNA 2.13.09 168 0018

Doorloopende nummers: 29164
Namen en voornamen: Van Egmond, Dirk

Namen der ouders, datum van geboorte, geboorteplaats, laatste woonplaats en signalement.

Vader: Gerrit
Moeder: Lijsje Hogewoning
Geboren te: Rijnsburg / Zuid Holland
den: 5 January 1821
Laatste gewoond te: Rijnsburg / Zuid Holland
Bij zijne aankomst bij het korps, lang 1 ellen 6 palmen 3 duimen 0 strepen.
Aangezigt : Ovaal
Voorhoofd : hoog
Oogen : donkerbruin
Neus : klein
Mond : idem
Kin : Rond
Haar : Ligtbruin
Wenkbraauwen : Idem
Merkbare teekenen : Geene

Wanneer en op welke wijze bij het KORPS gekomen en omschrijving van zijn aangegaan akkoord

Op den 23 October 1841 Vrijwillig geëngageerd als Fuselier voor den tijd van zes jaren twee maanden en Negen dagen aan handgeld toegestaan Twintig Gulden.

Op den 23e October 1844 voor de Krijgsraad van Noord Brabant Bij vonnis van de zitting in dato 2 November 1844 geprononceerd den 16e November 1844 Veroordeeld tot het gemis der Kokarde gedurende Zes maanden eene verwaarde detentie ven drie maanden terzake van eerste desertie in tijd van Vrede door het achter blijven van verlof doch onder enigszins mitigerende omstandigheden den ingevolge aanschrijving van het D.V.O. dd 20 December 1844 No 4 B
Op den 18 feb 1845 bij het Korps terug

Bevordering bij het KORPS tot den graad van Officier.

Op den 2de Juli 1845 in de 2e klasse van het schijfschieten geplaatst
Op den 1 July 1846 overgegaan in de 1e Klasse van het [ ? ]

Wanneer en op welke wijze afgegaan.

Den 16 Juli 1846 vermist.-
Den 13 Augustus 1846 afgevoerd als deserteur.

Bij vonnis van den Krijgsraad in Zeeland dd 2 November 1851 ingaande den 25 November 1851 Verklaard vervallen van den militairen stand en veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf ter zake van tweede desertie in tijd van vrede met vrijwillige terugkomst doch na de bij de wel begunstigde tijd in het verkopen of te Zoek maken van groot en klein equipement en een wapen, Afgevoerd ingevolge van de wijzing van het DVO 2 feb 1852 [ ? ]

Legioen eenheden: 1846 - 1851

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stamboek nummer 29164
[2] Namenklapper 29164. Blz.
[3] Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden, BS Geboorte Ambachts-, Dorps- en Gemeentebestuur van Rijnsburg, Deel: 1228, Periode: 1812-1821, Rijnsburg, archief 0700, inventaris­num­mer 1228, 5 januari 1821, Geboorteakten 1812-1821
[4] Geschiedenis van het 5e Regiment Infanterie Door W. Goudriaan
[5] 1851 Zeeland Detentie
[6] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Noord-Brabant, Deel: 70, Periode: 1849-1853, Tilburg, archieftoegang 57, inventaris­num­mer 70, Inschrijvingsregister gedetineerden Tilburg