Van Nahuijs, Albertus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Nahuijs Albertus Pieter 03-01-1869, Rotterdam Van Nahuijs, Hendrik Pieter Cremers, Elizabeth Willemina

Legioen periode: 1896 - 1901

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
4052 11-12-1896 [-] Lille / Frankrijk 26-06-1901 / Overleden Ranomafana / Madagaskar

Biografie


12 mei 1898

Op 12 mei 1898 berichtte diverse landelijke en lokale dagbladen over een vonnis van de krijgsraad in Haarlem. Het betrof de luitenant der artillerie Van Nahuys, die volgens hetzelfde bericht dienst in het vreemdelingenlegioen zou doen.
“[…] wegens desertie in tijd van vrede en niet verschijnen na de gedane indagingen door den krijgsraad te Haarlem is vervallen verklaard van zijn militaire charge en gebannen buiten het grondgebied van de staat […]”

15 juni 1897

Het was niet echt “nieuws”.
Er was bijna een jaar gewacht met het publiceren van dit vonnis.
De zitting had al plaatsgevonden op 15 juni 1897. Het ten lastte gelegde feit, de desertie, had reeds in november 1896 plaats gevonden.
In het vonnis werden de gebeurtenissen als volgt omschreven:

Vonnis in zake contra Albertus Pieter van Nahuys, 28 jaar geboren te Rotterdam, 2e luitenant in het 4e regiment vesting artillerie, in garnizoen te Helder.

Gedaagde en voortvluchtig

De Krijgsraad in et vierde militaire Arrondisement standplaats Haarlem,|Gezien de stukken even den process; Gehoord het Intendit van den Auditeur Militair, schriftelijk ter tafel overlegd;
Overwegende dat Albertus Pieter van Nahuys blijkens ten processen overgelee extract stamboek en afschrift van proces van eedsaflegging, als tweede luitenant dient in voormeld korps;
Overwegende, dat door den Compagnie ‘s Commandant den kapitein J. van Vuuren, tegen den beklaagde op 13 November 1896 is opgemerkt een klacht, waarin den beklaagde wordt te last gelegd dat hij op 2 November 1896 niet aanwezig is geweest bij de oefening op de exercitie batterij in het fort Erfprins, bij welke oefening beklaagde moest tegenwoordig zijn, dat hij bij onderzoek gebleken is, dat beklaagde reeds twee dagen vroeger zijne woning verlaten had, zonder daarin terug te keren; en dat beklaagde op 15 November 1896 nog niet bij zijn korps was teruggekeerd;
Overwegende dat onder eede is verklaard;
1o door den luitenant de Veer in garnizoen te Helder: dat hij op 31 Oktober 1896 ‘s namiddag per spoor van Helder naar Amsterdam is gereid; dat hij heeft waargenomen, dat beklaagde in dezelfden trein tot Amsterdam gereisd is;
2o door Mejuffrouw Brigitta Wiering, wonende te Helder dat beklaagde in October 1896 ten hare huize op kamers heeft gewoond dat beklaagde op den 31en dien maand voor 4 uur in burgerkleding de woning heeft verlaten en, zonder daaromtrent vooraf kennis te geven, afwezig is gebleven en op 17 November 1896 nog niet terug gekeerd is;

Jeugd

Albertus Pieter van Nahuijs werd geboren op 3 januari 1869 te Rotterdam als zoon van Hendrik Pieter van Nahuijs en Elizabeth Willemina Cremers [1].

1887 Vrijwillig in Militaire dienst

Op 1 oktober 1887, 18 jaar oud, trad Albertus van Nahuijs voor een periode van zes jaar vrijwillig in dienst als kanonnier.

1888

Op 19 februari 1888 werd hij bevorderd tot korporaal en op 6 oktober 1888 tot sergeant.

1890

Op 4 november 1890 werd hij benoemd tweede luitenant bij het 4e Regiment Vesting Artillerie.

Mannen van het 4e Regiment Vesting Artillerie [8] ca. 1900

1891

Op 24 september 1891 werd hij overgeplaatst naar de Pontonniers ingevolge beschikking van den Inspecteur der Artillerie.

1893

Op 26 januari 1893 werd hij weer overgeplaatst naar zijn vorige eenheid.
[Uittreksel uit het Stamboek van Heeren Officieren van het 4e Regiment Vestingartillerie].

1894 Geboorte dochter

Op 15 februari 1894 werd zijn dochter Alice Emilie Culp geboren te Den Helder. De moeder was Emilia Bertha Culp.

1895 Erkenning dochter

Op 27 juni 1895 erkende door Albertus van Nahuijs het kind waarbij haar achternaam van Nahuijs werd.

1896 Franse Vreemdelingenlegioen

Ruim een maand nadat Albertus van Nahuijs Den Helder had verlaten nam hij op 11 december 1896, 27 jaar oud, te Lille vrijwillig dienst voor 5 jaar bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zijn Numéro matricule du recrutement werd 1556. Zijn Classe de mobilisation 1889.
Hij werd diezelfde dag nog ingedeeld bij het 1er Regt Etranger.
Op 24 december 1896 arriveerde hij als soldat de 2e classe bij zijn eenheid.
Op 1 april 1898 werd hij bevorderd tot caporal.
Op 1 februari 1900 werd hij bevorderd tot sergent.

1900 Naturalisatie

Op 14 april 1900 kreeg Albertus van Nahuijs de Franse Nationaliteit, numéro de décret : 3414-830 .
Zijn voornamen kregen de franse schrijfwijze Albert Pierre.

Campagnes

Van 19 december 1896 tot 22 februari 1899 was hij gestationeerd in Algerije.
Van 23 februari 1899 tot 24 februari 1899 was hij een dag in de Région Saharienne.
Van 25 februari 1899 tot 31 maart 1900 was hij weer gestationeerd in Algerije
Op 1 april 1900 werd hij uitzonden naar Madagascar.

Koorstvoer voor Madagascar

Het Afrikaanse eiland Madagascar was door Frankrijk in twee expedities veroverd.
De eerste die duurde van mei 1883 tot december 1885 de tweede van december 1894 tot september 1895.
Na deze verovering zouden opstanden tegen het Franse bewind nog acht jaar aanhouden.
Pas in 1905 was het eiland volledig gepacificeerd.
Het was in deze periode van pacificatie dat Albertus van Nahuijs naar Madagascar werd uit gezonden.
De kans bij gevechtsacties op Madagascar om het leven te komen waren vrij gering. Het eiland was vooral berucht vanwege de heersende tropische ziektes zoals o.a. malaria en zwart-water koorts.
Deze tropische ziektes waren verantwoordelijk voor de zeer hoge aantallen sterfgevallen (10 – 30 %) onder met name de uit Europa afkomstige Franse troepen.

Het Bataviaasch nieuwsblad schreef er op 27 oktober 1896 als volgt over:

De Gaulois heeft een eigenaardigen variant uitgedacht op de benaming “kanonnenvoeder” voor soldaten.
Het blad noemt de troepen, die naar Madagascar gezonden worden “koortsvoer” en prijst de fransche moeders gelukkig, nu de laatste aanvulling van het bezettingsleger op dat eiland plaats zal hebben niet met troepen van het gewoon leger, maar met die van het algiersche vreemdenlegioen, dat, zooals men weet, voor een goed deel uit Elzassers bestaat.

26 juni 1901 Overlijden

Op 26 juni 1901 overleed Albertus Van Nahuijs te Ranomafana te Madagascar.
Aangenomen wordt aan de gevolgen van ziekte.

Deces Van Nahuijs, Albert Pierre No Mle 4052, sergent a la 4e Cie du Bon de la Legion Etrangere, statiounee a Ranomafana Madagascar

Uitzicht op Ranomafana 1901


Legioen eenheden: 1896 - 1901

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1RE 4e CieLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten, Rotterdam, archief 999-01, inventaris­num­mer 1869A, 1869, Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente Rotterdam, aktenummer 1869.21, folio a007
[2] 60 Krijgsraden van de Landmacht Plaatsingslijst 6. Krijgsraden in de 4e militaire afdeling (1873-1913) 125-174 Door het Hoog Militair Gerechtshof bekrachtigde vonnissen, met bijlagen, 1874-1913 153 1897, mei - 1898, apr NL-HlmNHA_60_153_0142 - 0151
[3] Regionaal Archief Alkmaar te Alkmaar, BS Geboorte Burgerlijke Stand Regiogemeenten, Bron: Geboorteregister, Deel: 605, Periode: 1895, Den Helder, archief 77.1.2.030, inventaris­num­mer 605, 15 februari 1894, Geboorteregister, aktenummer 440
[4] Journal Officiel
[5] Fotoalbum van Einrem, Johannes, 1868-1956
[6] Archief Delft, Bevolkings­register Bevolkingsadministratie van Delft, Delft, archief 16, inventaris­num­mer 00158, Registers I van in garnizoen liggende militairen, 1887-1905., folio 29
[7] Emilie Culp
[8] Stamboom Forum