Van Vriesland, Jacques


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Vriesland Jacques Bernard 10-01-1908, Gorichem Van Vriesland, Samuel Jacques Vet, Roset

Legioen periode: 1932 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1932 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Jacques Bernard van Vriesland werd op 10 januari 1908 geboren te Gorinchem als zoon van Samuel Jacques van Vriesland en Roset Vet.

1910 -1912 Utrecht

In de periode 1910 – 1912 staat het gezin Van Vriesland ingeschreven in het bevolkingsregister van Utrecht.

1931 Militaire Politie

Op 16 mei 1931 staat er in het “Limburgsch dagblad” een kleine mededeling betreffende overplaatsing van J.B. van Vriesland van Utrecht naar Vaals. Zeer waarschijnlijk gaat het hierbij om Jacques van Vriesland.

Overplaatsing.
Dhr. J. B. van Vriesland werd bij het korps der militaire politie overgeplaatst van Utrecht naar Vaals.

1931 Huwelijk

Op 10 juni 1931 trouwde Jacques van Vriesland, 23 jaar oud, te Utrecht met Helene Gans, geboren te Aken, 35 jaar oud.

1932 Franse Vreemdelingenlegioen

Volgens het memorie van toelichting van zijn naturalisatie verzoek in 1955 nam Jacques van Vriesland in 1932 dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1934 Echtscheiding

Op 10 juni 1934 werd het huwelijk van Jacques van Vriesland met Helene Gans ontbonden door echtscheiding.
Jacques van Vriesland was bij het uitspreken van dit vonnis niet aanwezig.
Deze scheiding werd op 16 juni 1934 als volgt in de Nederlandsche staatscourant gepubliceerd:

Mr. W. S. Wolff de Beer, (2717/6) Procureur, Amsterdam. .„ Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Utrecht, 25 April 1934 tusschen Helene Gans, wonende te Utrecht, doch verblijf houdende te Vaals, als eischeres, en Jacques Bernard van Vriesland, wonende te Utrecht, als gedaagde, bij verstek gewezen, is het huwelijk van partijen, 10 Juni 1931 te Utrecht gesloten, ontbonden verklaard door echtscheiding. Amersfoort, 14 Juni 1934. Nieuwstraat 12. De Procureur van Eischeres, (Kosteloos.) (2718/9)

1935

Op 3 juni 1935 werd Jacques van Vriesland ingeschreven in het bevolkingsregister van Den Haag. Als beroep gaf hij ijsventer op. Opmerkelijk was de opgegeven vorige woonplaats ; Palestina.

Palestina

De naam Van Vriesland was geen onbekende in Palestina. Van 1927 tot 1939 was mr. S.A. van Vriesland de consul voor Nederland te Jeruzalem tussen 1927 en 1939. Deze stond hoog aangeschreven in de Nederlandse kolonie in Palestina vanwege zijn werk in de internationale zionistische beweging.

In 1936 werd te Tel-Aviv De Levant Fair gehouden. Nederland had er een paviljoen waarin Amsterdam vertegenwoordigd werd. De tekenares Fré Cohen had daarvoor bovenstaande wandbeschildering vervaardigd. Links een plattegrond der stad, rechts an Palestina. In het midden waren de im- en export van de jaren 1933, 1934 en 1935 in beeld gebracht. In het ordinale bijschrift stond “Het geheel is in frissche kleuren uitgevoerd en zal zeer zeker een goeden indruk maken”.

Mogelijk waren de twee mannen familie. Hoelang Jacques van Vriesland precies in Palestina verbleef is niet bekent.
Wel is zeker dat hij zijn contract van 5 jaar in het Franse Vreemdelingenlegioen niet uitdiende.
Mogelijk werd hij afgekeurd of was hij gedeserteerd.

Vreemdelingenpaspoort

Op zeker moment vroeg Jacques van Vriesland een Vreemdelingen paspoort aan [

1936

Op 22 september 1936 vertrok Jacques van Vriesland naar Utrecht.

1937

Op 26 juli 1937 werd Jacques van Vriesland opnieuw ingeschreven in Den Haag. Dit keer gaf hij als beroep varensgezelsgezel op. Omdat hij in vreemde krijgsdienst was getreden was werd in de kolom Nationaliteit vermeld: “vreemd art 7, 4o “. Dit is een verwijzing naar naar artikel 7 van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap van 12 December 1892.

1937 Huwelijk

In 1937 trouwde Jacques van Vriesland voor een tweede keer, dit keer met Maria Margaretha Schot.

1940 – 1945

Op basis van een persoonskaart in het Archief van het Rode Kruis dook Jacques van Vriesland tijdens de Tweede Wereldoorlog onder.
Zijn vader en moeder werden op 16 juli 1943 te Sobibor vermoord.

Nederlandse Indie

Na de Tweede Wereldoorlog was Jacques van Vriesland een tijdlang in dienst bij de Koninklijke Landmacht

1947 Terugkeer naar Nederland

In 1948 keer hij terug naar Nederland.

1955 Naturalisatie

In 1955 diende Jacques van Vriesland een verzoek tot naturalisatie in. Zijn memorie van toelichting was als volgt:

5 Jacques Bernard van Vriesland, geboren te Gorinchem
(Zuidholland) 10 Januari 1908, zuivelarbeider, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland.

Jacques Bernard van Vriesland, de verzoeker genoemd in artikel 2, onder 5, werd in 1908 te Gorinchem geboren en bezat de Nederlandse nationaliteit, welke nationaliteit hij verloor door in 1932 dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Tijdens de oorlogsjaren heeft hij zijn Nederlandse afkomst niet verloochend.
Na de bevrijding trad hij vrijwillig in dienst van de Koninklijke Landmacht.
Hij verrichte deze dienst gedeeltelijk in Indonesië, vanwaar hij in 1947 naar ons land terugkeerde.
Verzoeker is gehuwd met een Nederlandse vrouw.
Als zuivelarbeider verdient hij het brood.

Legioen eenheden: 1932 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Vries - Vrieze, archief 354-01.1322, inventaris­num­mer
[2] Het Utrechts Archief te Utrecht, Bevolkings­register Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder clas..., Utrecht, archief 1007-2, inventaris­num­mer 7861, 1147, Bevolkingsregister, 1900-1912. Wijk 2, bladnrs. 879-1147, aktenummer 1038
[3] MASTERSCRIPTIE STUDIEJAAR 2018/2019 GESCHIEDENIS Over de Nederlandse consuls J.H. Kann, S.E. Hoofiën en S.A. van Vriesland en hun innerlijke tweestrijd en loyaliteitsvraagstukken tussen Nederland en de zionistische beweging gedurende het Interbellum. Luuk Smit - 11002549 Master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen – Universiteit van Amsterdam
[4] Buitenlandse Zaken: Vreemdelingenpaspoorten, Naam: Vriesland, J.B. van Periode: 1916 1940 Naam Vriesland, J.B. van Nationaliteit NL Geboortedatum 10-01-1908 Bronverwijzing Nummer toegang: 2.05.03, inventarisnummer: 1245, (Looptijd dossier: 1939)