Vanloo, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Vanloo Johannes Wilhelmus 16-02-1923, Aken (Duitsland) [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


1963 Naturalisatie

In 1963 kreeg fabrieksarbeider Johannes Vanloo middels naturalisatie zijn hoedanigheid van Nederlander terug.
Het memorie van toelichting luidde:

Artikel 3. Met uitsluiting van het rechtsgevolg van artikel 5, vierde lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Vanloo, Johannes Wilhelmus, geboren te Aken (Duitsland) 16 februari 1923, fabrieksarbeider, wonende te Brunssum, provincie Limburg.

De oud-Nederlander Johannes Wilhelmus Vanloo, genoemd in artikel 3, werd in 1923 te Aken (Duitsland) geboren. Hij verloor zijn oorspronkelijke nationaliteit door zonder KoninkIijk verlof in dienst te treden bij het Franse Vreemdelingen-legioen.
Sedert 1958 woont hij weer in Nederland.
Als fabrieksarbeider verdient hij het brood voor zich en zijn echtgenote.

De omstandigheid dat adressant als minderjarige toetrad tot het Vrijwilligerslegioen Nederland,
behoeft naar de mening van de ondergetekende niet aan zijn hernaturalisatie in de weg te staan.

Zijn echtgenote bezit de Duitse nationaliteit, welke nationaliteit zij door medenaturalisatie tot Nederlander niet verliest. Teneinde te voorkomen dat deze vrouw, die op het bezit van het Nederlanderschap prijs stelt, na naturalisatie van dubbele nationaliteit zal zijn, wordt zij in artikel 4 zelfstandig ter naturalisatie voorgedragen.

Uit billijkheidsoverwegingen geschiedt deze naturalisatie kosteloos.

De naturalisatie van haar man wordt voorgesteld met uitsluiting van het rechtsgevolg van artikel 5, vierde lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap.

Jeugd

Johannes Wilhelmus Vanloo werd op 16 februari 1923 in Aken, Duitsland, geboren.

Vrijwilligerslegioen Nederland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij dienst bij het Vrijwilligerslegioen Nederland.
Hij was toen nog minderjarig [dus voor 16 februari 1944].

EEN KIJKJE IN HET AANMELDINGSBUREAU VOOR HET VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND voor den strijd tegen de Bolsjewisten, waar talrijke vrijwilligers zich kwamen aanmelden. (Foto Polygoon-Fellinga)
[ Zutphensche courant 18-07-1941 ]

Hij deserteerde uit Vrijwilligerslegioen Nederland, maar werd opgepakt en berecht tot strafkamp (Dachau).
Rehablitatie volgde bij strafeenheid aan Oostfront.
Hij dook onder begin 1945 – juli 1946.
Kreeg voorwaardelijke buitenvervolgstelling Bijzondere Rechtspleging.

Franse Vreemdelingenlegioen

Wanneer Johannes Vanloo dienst nam in het Vreemdelingenlegioen is niet bekend ook niet hoelang hij daarin gediend heeft.

1958 Terugkeer naar Nederland

In 1958 keerde Johannes Vanloo terug naar Nederland.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen