W.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
W. [-] [-], Heusden [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1855 - 1855

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1855 [-] [-] / [-] (a) 1855 / [-] [-] / [-]

Biografie


Ofschoon nog jong […] reeds allerlei lotverwisselingen ondergaan

Op 6 oktober 1856 verscheen in de “Nieuwe Rotterdamsche courant” over een ex-legionair W. uit Heusden.

Heusden , 3 October. Gisteren vertrok van hier de heer kantonregter mr. Verhellouw, ten einde te Assen provincie Drenthe getuigenis der waarheid to geven in de zaak van het O.M. tegen zekeren W. die hier geboren werd en vroeger ook woonachtig was.
Ofschoon nog jong, heeft genoemde persoon reeds allerlei lotverwisselingen ondergaan en feitelijkheden, waarvoor hij onderscheidene malen teregt stond, bedreven.
Voor eenige jaren in de loting gevallen zijnde, nam hij vrijwillig dienst, deserteerde kort daarop naar Frankrijk en werd van daar met een deel der Fransche “troepen”, naar Algiers gezonden; doch ook daar beviel het hem niet te best en wist hij zich den weg te banen naar zijn vaderland; daar gekomen zynde, werd hij onmiddellijk herkend, als deserteur aangehouden en in de gevangenis gezet.
Men zal ligt beseffen dat het hier onzen avonturier nog minder beviel dan in Algiers en om uit dezen toestand verlost te worden en nader bij zyne geboorteplaats te komen, bragt hij een zonderlingen en vreemden list in praktijk. Onderscheidene jaren geleden namelijk, werd op zekeren nieuwejaars-morgen de stadsbode dood uit de haven gehaald, zonder dat iemand daar betrekkelijk eenig kwaad vermoeden had. Dit vond plaats, slecht, korten tijd voor dat W. in dienst kwam. Het verdrinken van dien stads-bode gaf hij voor, dat door zijn toedoen, of liever moedwillig door hem was verrigt. Onverwijld werd hij op deze bekentenis naar Noord-Brabant overgebragt en moest de wego voor het hof teregt staan, maar als nu ontkende hij het feit, en zeide dit alleen maar gezegd te hebben, om een in Noord-Braband en in Heusden to kunnen komen. Ook nog andere omstandigheden omtrent het verdrinken van genoemden bode, welke door deze zaak aan het licht kwamen, droegen mede tot zijne vrijspraak bij. Intusschen naderde het tijdstip, waarop hij uit de gevangenis om desertie ontslagen werd, en van beroep schoenmaker zijnde, verhuurde hij zich te Almkerk bij een baas; doch ook hier scheen hem het leven te eentoonig. Nauwelijks was hij eenige weken in zijne dienst, of hij ging heen, zonder in drie weken tyd van zich te laten hooren; alstoen vernam men, dat hij wegens landlooperij was opgeligt en naar Frederiksoord gezonden.
Zoo ergens dan was het hier, waar hij het niet naar den zin had, en al spoedig maakte hij zich aan feiten schuldig, die hem op nieuw in de gevangenis bragten te Assen. Van deze plaats nu heeft hij een brief geschreven aan een voornaam ingezeten te dezer plaatse inhoudende verzoek om geld, met vreselijke bedreigingen.
En het is deze brief waarvoor de heer kantonregter bovengenoemd naar Assen is gedagvaard.

Onderzoek

Legioen eenheden: 1855 - 1855

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen