Geenen, Peter


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Geenen Peter Hubertus 29-04-1916, Roggel Geenen, Hermanus Hubertus Hocks, Maria Catharina

Legioen periode: 1938 - 1943

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 21-09-1938 [-] [-] / [-] 01-09-1943 / Libérable [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Peter Hubertus Geenen werd op 29 april 1916 in Roggel, Limburg, geboren als zoon van Hermanus Hubertus Geenen en Maria Catharina Hocks.

Vreemdelingenlegioen

1938

Op 21 september 1938, 22 jaar oud, nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1942

Brief Departement van Binnenlandsche zaken

Op 23 juni 1942 schreef het Departement van Binnenlandsche zaken de volgende brief aan Den Heere Burgemeester der Gemeenre Roggel (L.) [3].

J.Z. 23 Juni 1942
1492.

De heer Herman Geenen, wonende te Roggel, heeft een verzoek ingediend bij de Fransche regeering teneinde toestemming te verkrijgen, dat zijn zoon Petrus Geenen uit het Vreemdelingenlegioen, waarbij hij dienst heeft genomen, wordt ontslagen.
Petrus Geenen heeft den 21sten September 1938 een contract voor vijf jaren geteekend, welke verbintenis niet kan worden verbroken; hij heeft bovendien verklaard, dat hij zijn contract van vijf jaar bij het Legioen wil beëindigen.
Ik zou het zeer op prijs stellen, indien U het bovenstaande ter kennis van den Heer Herman Geenen wilde brengen.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Binnelandsche Zaken.

Een brief aan de Consul der Nederlanden

Op 17 juli 1942 schreef Peter Geenen volgende brief aan de Consul der Nederlanden of Office Neerlandaise te Toulouse:

Fès, le 17-,7,1942

1ER RÉGt ÉTRANGER DE CAVALERIE

Mijnheer de Consul der Nederlanden of Office Neerlandaise te Toulouse

Hierbij vraag ik U beleefd of ik Peterus Hubertus Geenen geb 29 April 1916 te Roggel Limburg Nederland het recht om mijn repatrieering of terug ropeing naar Nederland te verlangen, en of ik als gediende nu direct terug kan naar Holland, daar ik heb vernomen dat alle gediende in ‘t Legioen kunnen en worden aangenomen in hun Moederland.
Ik ben niet de eenigste hier die gaarne zag welke rechten voor ons nog bestaan, en vele die na hun vijf jaar eerder terug wilden naar hun Moederland Holland. Het is dan ook om wat op te bouwen in mijn Familie en mijn vaderland die mij doen roepen. Waar ik mijn gelukkigste dagen heb gekend. Ik heb wegens werkelooshijdt geteekend in t Legioen voor vijf jaar den 21 September 1938.
Wensch zoo snel mogelijk mijn Vaderland weer te zien hoopende dat U Mijnheer mij verstaat in mijn vuurige wensch wilt inwilliggen verblijf ik met de meeste Hoogachting en mijn vriendelijke groeten.


Peterus Geenen
1 Reg Cavallerie
4me Escadron
Fes Maroc
Peloton Mitrailleurs

Envelop van de brief die Peter Geenen schreef op 17 juli 1942,
afgestempeld te Sefrou op 27 augustus 1942.
Zeer waarschijnlijk verbleef Peter Geenen op dat moment in het Fort Prioux, bij Sefrou.
Sefrou bij Fes, Marokko
Fort Prioux bij Sefrou

Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”

Na het uitdienen van zijn contract van vijf jaar bij het Vreemdelingenlegioen, september 1943, nam Peter Geenen dienst bij de Nederlandse Strijdkrachten en werd uiteindelijk ingedeeld bij de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”.

Peter Geenen in het uniform van de Irene Brigade rond 1945.
Goed zichtbaar het invasiekoord en het baton van het Oorlogsherinneringskruis
Legioen eenheden: 1938 - 1943

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 REC 4 Esc Sefrou MarokkoLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Prinses Irene Brigade


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Nationaal Archief, Den Haag
[2] Open Archieven
[3] Nationaal Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken Eerste Haagse Archief 1940-1942 Inv.nr.: 389