Kranssen, Matthias


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kranssen Matthias 25-01-1912, Keulen Kranssen, Johannes Reinier Müller, Gertrud

Legioen periode: 1937 - 1944

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1937 - - / - 1944 / Deserteur - / Algerije

Biografie


Legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen omstreeks 1937
[Foto in artikel Frans Tijdschrift]

Jeugd

Matthias Kranssen werd als Nederlander geboren te Keulen – Ehrenfeld (Duitsland) op 25 januari 1912 als zoon van Johannes Reinier Kranssen en Gertrud Müller.

KNIL

Op 18 jarige leeftijd nam Matthias Kranssen dienst bij het KNIL. De inschrijvingen in het Stamboek onder zijn nummer 88591 zijn als volgt:
20 juni 1930 verbonden voor den Overzeeschen militairen dienst, zowel in als buiten Europa voor vijf jaren, ingaande met den dag van geschiktbevinding voor uitzending toegelaten als kanonnier 2e klasse.
1 October 1930 Geschikt voor uitzending premie f 400.-
19 Januari 1931 Ingeschreven voor de dienstplicht voor de lichting voor het jaar 1932 voor de gemeente Warmond [Mogelijk moet dit Urmond zijn] onder no 18.
19 December 1935 Bestemd om op of zoo kort mogelijk 1 Jan. 1936 – datum van strafeindiging – op grond van art. 2 punt i juncto art. 4 lid (3) d der algemene order 1925, W 20 naar Nederland te worden opgezonden , teneinde aldaar met een ontslag brief model no 112a uit het leger te worden ontslagen.
7 Januari 1936 Te Weltevreden met bestemming Mr Cornelis uit den mil. dienst ontslagen

Faillissement

Kleine berichten in Indische kranten, laten zien dat Matthias Kranssen in october 1935 in de problemen kwam. Op 16 october 1935 werd te Soerabaia zijn faillissement uitgesproken:
1. M. Kranssen, Europeesch Kanonnier 2e klasse Motorrijder onder Alg. Stb. no. 88591 tijde Veld-Motorafdeeling 3e Batterij te Malang, thans gegijzeld in ‘s Landsgevangenis te Malang.

Op 8 januari 1936 vertrok Matthias Kranssen, met de “Sibajak” naar Rotterdam, op basis van de gegevens uit het Stamboek, een gedwongen vertrek. Terug in Nederland wou hij schijnbaar zo snel mogelijk terug naar Indië, mogelijk omdat hij daar een vrouw en een pasgeboren kind achter had moeten laten (1), maar had daar de financiële middelen niet voor. Hij diende daarom een verzoek in bij de Koningin. Dit werd echter afgewezen: V. 18-1-’37 – 27 Afgewezen een vanwege de Koningin aan ons gezonden verzoek van K. om overtocht voor Lands rekening naar Indië.

Vreemdelingenlegioen

In 1937 nam Matthias Kranssen dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. In 1942 zat zijn contract van 5 jaar erop. Matthias Kranssen tekende echter bij. In 1944 deserteert hij uit het Legioen

Engeland en KNIL

De naam van Matthias Kranssen, geschreven als Kraussen, verschijnt op 9 juni 1944 in een brief van het Ministerie van Koloniën aan de Minister van Oorlog, betreffende “ex-legionnaires eventueel ter beschikking van het K.N.I.L.”. Uiteindelijk trad hij weer in dienst bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger.

De registratie in het Volledig Stamboek is als volgt [1]

26 aug. 1944 Te Algiers vrijwillig verbonden als dienstplichtige soldaat bij het KNIL, zowel in als buiten Europa, voor de duur van de oorlog of zoveel langer als nodig mocht blijken.
okt. 1944 Naar Engeland vertrokken.
23 okt. 1944 In Engeland aangekomen.
dec. 1944 Mil. Sergeant.
16 jan 1945 Uit Engeland naar Australië vertrokken.
21 feb. 1945 In Australië aangekomen.
15 jun. 1946 Overgegaan bij het Det. Brisbane
26 jul. 1945 Met groot verlof.
25 jul. 1950 M.I.V. de datum waarop hij laatstelijk met groot verlof werd gezonden (27-6-1946 wegens beëindiging van de dienst- en reserveplicht t.a.v. het KNIL eervol uit de militaire dienst bij het KNIL. ontslagen. (K.B. van 20 juli 1950 Ned. Stbl. nr. K.310).

In 1951 werd hij eervol uit die dienst ontslagen. Volgende aantekeningen in het Stamboek hebben hier waarschijnlijk betrekking op:
Ag. v / 1349 / M.P.Z. dd 7.5.’51 Uittr stamb aan H.Th.A. Backers te Djakarta. Voor latere dienst zie dossier in Delft [In potlood]

Mijnwerker en Naturalisatie

Na zijn lange militaire loopbaan ging Matthias Kranssen werken als mijnwerker. In 1957 kreeg hij zijn Nederlandse nationaliteit, verloren door in dienst te treden van het Franse Vreemdelingenlegioen, weer terug [1]. De text van het verzoek was als volgt:

2 Matthias Kranssen, geboren te Keulen (Duitsland) 25 januari 1913, mijnwerker, wonende te Geleen, provincie Limburg;
De staatloze verzoeker Matthias Kranssen, genoemd in artikel 2, onder 2, is in 1912 te Keulen in Duitsland als Nederlander geboren. In 1929 nam hij vrijwillig dienst bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Na zijn ontslag uit dit leger in 1936, nam hij in 1937 vrijwillig, zonder Koninklijk verlof, dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen, waardoor hij zijn Nederlanderschap verloor. In 1944 deserteerde hij en ging naar Engeland, waar hij wederom in dienst trad bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. In 1951 werd hij eervol uit die dienst ontslagen. Verzoeker voorziet als mijnwerker in zijn onderhoud. Voorgesteld wordt verzoeker op grond van de door hem verrichte militaire dienst kosteloos te naturaliseren.

(1)
28-02-1933 Huwelijk M. Kranssen – W. Sprukkelhorst.
03-04-1936 Geboren M. Kranssen – W. Srukkelhorst (z).

Legioen eenheden: 1937 - 1944

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] NL-HaNA 2.10.50.02 522 0123 & 0124
[2] NL-HaNA_2.10.50.02 56 0853
[3] Statengeneraal digitaal
[4] 2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954) 318-331 Namenklappers op de 'Suppletiefolio's' van onderofficieren en minderen, 1817 - ca. 1949