Neuman, Johan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Neuman Johan Jacob 01-11-1872, Willige Langerak Neuman, Koenraad Jacob Wilhelmina Regina del Lampo, Wilhelmina Regina del Lampo

Legioen periode: [-] - 1915

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] 14-09-1915 / Réforme Valbonne / Frankrijk

Biografie


1916 Oorlogs-varia

Omstreeks 25 oktober 1916 berichte diverse dagbladen van het feit dat de Luitenant Neumann in dienst van het Franse leger aan de Somme overleden zou zijn o.a. het Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant:

Luitenant Neumann, vroeger te Roermond in dienst van het Nederlandsche leger, wien echter eervol ontslag werd verleend en die bij ‘t uitbreken van den oorlog dienst nam in ‘t Fransche leger, is thans aan het Somme-front gesneuveld.

Meer uitgebreid maakte “De Tijd” op 24 oktober 1916 volgende melding: Een Nederlander in Franschen dienst gevallen

Men meldt ons uit Roermond : De luitenant Neumann van het 2e regiment huzaren, vroeger in garnizoen alhier en wien indertijd op verzoek eervol ontslag uit den militairen dienst was verleend, nam bij het begin van den oorlog als vrijwilliger bij de infanterie dienst in het Fransche leger. Hij was sedert Juni van dit jaar tot luitenant bevorderd. Blijkens hier ter stede ingekomen berichten, is hij in de afgelopen week aan het Somme-front gevallen.

Kort daarna werd dit bericht in twijfel getrokken zoals o.a. in het Rotterdamsch nieuwsblad
van 26 oktober 1916

Luitenant Neumann niet gesneuveld ?
Bericht was, dat, volgens te Roermond ontvangen mededelingen, luitenant Neumann de vorige week aan het Somme-front zou zijn gesneuveld. Dit bericht wordt sterk in twijfel getrokken door den oud-soldaat 2e cl. 1e regiment étrangère S. B., die aan het „R. Nbl.” schrijft:
Neumann heb ik gekend als sergeant bij het, 1e regiment Légion Etrangère, waar hij aan den étappendienst verbonden was. Door het inslaan eener granaat, welke op een afstand van 10 meter bij zijn wagen viel, verloor hij het gehoor, hij werd met mij naar het kamp de Valbonne bij Lyon gezonden, waarna wij, na een verblijf van vier weken, vertrokken naar Lyon, waar wij den 14en September 1915 het conseil de réforme of de commissie van afkeuring passeerden en beiden afgekeurd werden zonder toekenning van pensioen.
Neumann vertrok gelijk met mij naar Parijs, om via Dieppe-Londen naar Vlissingen terug te keeren, waar wij met de „Prinses juliana” aankwamen.
Ik kan mij dan ook niet begrijpen, hoe nu gemeld kan worden, dat Neumann aan het Sommefront gesneuveld is.

Wie was Luitenant Neumann en was hij nu wel of niet gesneuveld?

Jeugd

Mogelijk betreft het hier, Johan Jacob Neuman werd geboren op 1 november 1872 te Willige Langerak als zoon van Koenraad Jacob Neuman en Wilhelmina Regina del Lampo.

Neumann of Neuman ?

Terwijl in de persberichten Neumann met twee n-en werd geschreven werd bij verder onderzoek slechts een Nederlandse luitenant met de naam Neuman aangetroffen.
Aangenomen is dat het hierbij om dezelfde man gaat.

1888 – 1892 K.M.A.

Op 30 augustus 1888 werd Johan Neuman bij de Kon. Militaire Academie benoemd tot Cadet voor het wapen der Cavalerie. Op 6 september 1888 kwam hij op de Academie aan. Op 16 mei 1892 werd hij bevorderd tot Korporaal.

1892 – 1906 Actieve Dienst in Nederland

Op 21 juli 1892 werd Johan Neuman benoemd tot 2e Luitenant bij het 2e Regiment Huzaren.

1895 Gevangenisregister

Op 24 december 1895 werd Johan Neuman, 23 jaar oud, tweede luitenant der huzaren bij het Tweede regiment Huzaren ingeschreven in het gevangenisregister van Den Bosch voor de volgende misdrijven:
1. eenvoudige belediging aan ambtenaren gedurende rechtmatige uitoefening hunner bediening 2 maal en
2. mishandeling.

Hij kreeg 1 maand gevangenisstraf die hij uitzat van van 24 december 1895 tot 23 januari 1896.

1897

Op 30 september 1897 werd hij benoemd tot 1e Luitenant.

Op 2 november 1897 berichte de Haagsche courant over Johan Neuman het volgende:

De 1e-luitenant Neuman, van het 2e reg. huz. te Roermond, wordt 1 December bij het 1e reg. overgeplaatst.

1901

Met ingang van 1 April 1901 werd hij op zijn verzoek overgeplaatst bij het 3e Regiment Huzaren.

1902 – 1903

Van juni 1902 tot januari 1903 stond Johan Neuman als eerste luitenant Kavalerie ingeschreven in Amsterdam, samen met zijn vrouw Johanna Bertha Gräper en twee dienstbodes.

In deze periode werd hij op 20 september 1902 op zijn verzoek op non activiteit gesteld.

Op 12 juni 1903 werd hij weer “in activiteit gesteld en wel bij het 2e Regiment Huzaren.

1904

In 1904 berichte de Limburger koerier op 2 juli 1904

De 1e Luitenant Neuman van het 2e Reg. Huzaren die met een detachement gedetacheerd was aan de schietschool te ’s Haag is heden hier in garnizoen teruggekeerd.

Huzarenstukjes

24 september 1901. Het 2e Regiment Huzaren trekt over de Sint Servaasbrug te Maastricht
[ Objectnummer 2155_004005. Vervaardiger Weijnen, Theodor]

Dat Neuman wel van een huzarenstukje hield en zodoende daarom in 1895 met justitie in aanraking was gekomen blijkt uit de volgende brief, die naar aanleiding van het feit dat hij gesneuveld zou zijn, ingezonden werd [De Preanger-bode 28-01-1917]

Dien luitenant Neumann, die in Franschen dienst gesneuveld heet, en die vroeger 1e luitenant was bij de blauwe huzaren, herinner ik me nog goed uit mijn Roermondschen tijd.
Hij schepte daar op! Hij was een klein, kwiek, kereltje, met een kolosalen, kastanjebruinen borstelsnor, dien hij „er uit erreicht” droeg.
Zoon van een notaris, was hij rijk in ‘t leger gekomen, maar een blauwe-hutSi-en-luitenant laat ‘t geld rollen. Hij was k er spoedig door heen. Op de soos was ‘t niet gezellig als Neumann er niet was. (Hij was er zelden niet). Maar met de rust van de domineerende oude heeren was ‘t dan ook gedaan. En eens heeft hij heel Roermond dagen van zich doen spreken, De directeur van de burgerschool en z’n leeraren zaten op een Zaterdagavond kalm bij hun kaartje, en schoppen was troef — toen er plotseling een geweldig gestommel en getrappel in de vestibule weerklonk. De deur vloog open, en daar reed, boven op zijn peerd, Neumann de plechtige oudeheeren-kamer binnen. Hij was anders beleefd genoeg, maar nu vergat hij te salueeren. Lachend keek hij naar de ontstelde ombreurs. Toen gaf hij het paard de sporen, en voordat da Koovmi Jroed wisten wat er ging gebeuren, vloog hijj met peerd en al over ‘t biljart. En terug! Daarna was hij foetsi-foetsi. Ik herinner me niet precies wat ‘t gevolg van dat concours-hippique, hoogte springen, is geweest. Ja, heel Roermond sprak er den volgenden dag natuurlijk lachend van. Maar bedenkelijke gevolgen voor Neumann ‘s lidmaatschap van de soos heeft de geschiedenis geloof ik niet gehad. Maar — zóó was Neumann.

1906 Nederlandsch Indië

Op 6 maart 1906 werd Jacob Neuman voor vijf jaren gedetacheerd bij het wapen der Cavalerie van het leger in Nederlandsch Indie.
Op 7 april 1906 vertrok hij naar Oost Indië ,met het stoomschip Koning Willem I en kwam in Indië aan op 13 april 1906.

1907 Onderscheiden

Den 6 December 1907 het onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandschen dienst als officier toegekend.

1908 Krijgsverrichtingen in Midden Sumatra, bevordering tot Ritmeester

In 1908 werd in zijn staat van dienst bijgeschreven “Krijgsverrichtingen in Midden Sumatra”.

Met ingang van 1 Juli 1908 werd Johan Neuman bevorderd tot Ritmeester.

1909 – 1910

Op 30 juli 1909 werd hij geplaatst bij den Staf van den Trein te Mr. Cornelis en op 29 juni 1910 werd ontheven van deze plaatsing.

1911 Terug naar Nederland.

Johan Neuman werd opgedragen om naar Nederland terug te keeren met een Stoomschip, dat vóór of op 21 Februari 1911 van Semarang derwaarst vertrekt.
Op 19 februari 1911 keerde Johan Neuman naar Nederland terug met het s.s. Grotius.

1914 Franse Vreemdelingenlegioen

In het Journal des Marches et Opérations van het 2e régiment de marche du 1er étranger, 3e compagnie du bataillon de marche de Bayonne is er op pagina 28 een referentie naar een uit Nederland afkomstige Neuman. [5]

Instructeurs: De Quinz Goemans ex sergent major a C3 arrive sur le Depot de Lyon, en raison de son age 53 and passes.
Neuman sergent, se donnant comme ex capitaine de cavalerie hollandaise,
aujourd’hui sergent artificier au bon C, venu des sergent de la C3.
Legioen eenheden: [-] - 1915

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Het Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige Dienst als officier 06-12-1907


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Breda te Breda, Bevolkings­register Gemeente Ginneken en Bavel 1811-1925, Bron: boek, Deel: 1592, Periode: 1860-1879, Ginneken en Bavel, inventaris­num­mer 1592, Bevolkingsregister Ginneken en Bavel 1860-1879 deel 03
[2] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, 1815-1940, Deel: 343, Periode: 1895-1896, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 52, inventaris­num­mer 343, Inschrijvingsregister gevangenen
[3] Het Utrechts Archief te Utrecht, BS Geboorte Willige Langerak 1872, Willige Langerak, archief 481, inventaris­num­mer 755-12, 02-11-1872, aktenummer 26
[4] NL-HaNA_2.13.04_642_0122
[5] 2e régiment de marche du 1er étranger 3e compagnie du bataillon de marche de Bayonne