Pot, Dirk


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Pot Dirk Frederik Abraham 17-01-1909, Amsterdam Pot, Dirk Frederik Abraham Van der Kuijl, Wijnanda

Legioen periode: 1937 - 1945

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1937 [-] [-] / [-] 1945 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


1953 “de hoedanigheid van Nederlander verleend”

Bij de wet van 30 juli 1953 werd, zoals dat officieel heette “de hoedanigheid van Nederlander verleend” aan Dirk Pot. Zijn Memorie van Toelichting luidde als volgt:

Artikel 2. Met afwijking, voor zoveel nodig van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder
3° der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Juli 1953 (Stb. 363) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:
[…]
5 Dirk Frederik Abraham Pot, geboren te Amsterdam
(Noordholland) 17 Januari 1909, kraandrijver, wonende
te Amsterdam, provincie Noordholland;

Dirk Frederik Abraham Pot, genoemd in artikel 2, onder 5, is Nederlander van geboorte. Hij verloor zijn nationaliteit door- dat hij zich in 1937 in dienst begaf van het Franse vreemdelingenlegioen.
Voordien had hij bij het KNIL, het Korps Politietroepen en de Kon. Marechaussee gediend.
Verzoeker is van 1942 tot 1945 krijgsgevangen geweest bij de Duitsers.
Hij woont sedertdien weer in ons land; als kraandrijver voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn gezin.

Jeugd

Dirk Frederik Abraham Pot werd op 17 januari 1909 in Amsterdam geboren als zoon van Dirk Frederik Abraham Pot en Wijnanda van der Kuijl.
Zijn ouders waren op 6 maart 1907 te Amsterdam getrouwd. Als het beroep van zijn vader werd matroos geregistreerd.

1927-1930 KNIL

Op 8 februari 1927, 18 jaar oud verbond Dirk Pot zich voor drie jaar “voor den Overzeeschen militairen dienst”.
Hij werd geschikt bevonden voor uitzending op 2 mei 1927.
Drie jaar diende Dirk Pot in Nederlands-Indië.
Hij kwam op 6 juni 1930 in Rotterdam aan met de S.S. Indrapoera.

1930 – 1932 Politietroepen

Bij terugkomst in Nederland sloot Dirk Pot op 19 november 1930 een verbintenis met de landmacht in Nederland met bestemming dienst Politietroepen.

Het Korps Politietroepen was een vooroorlogs Nederlands militair politiekorps, waarvan de grensbewaking hoofdtaak werd. Het korps nam een eigen plaats in naast het eerder enige Nederlandse militaire politiekorps, de Koninklijke Marechaussee. Beiden korpsen vielen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Het korps werd ingesteld in 1919, nadat het neutrale Nederland na afloop van WO1 werd overspoeld door militairen van allerlei nationaliteit en militair toezicht tekort kwam. De toenmalige leiding van de Koninklijke Marechaussee verzette tegen uitbreiding van het eigen korps met ongetrainde en minder capabele adspiranten. Het conflict tussen de Inspecteur van de Koninklijke Marechaussee, G.A. van Haeften en minister van Defensie Heemskerk mondde uit in een compromis: de oprichting van het zelfstandige politiekorps “Politietroepen”.

1928 Militieregister Amsterdam

Terwijl Dirk Pot in Nederlands Indië was werd hij in 1928 geregistreerd in het Militieregister van Amsterdam.
Met potlood werd genoteerd op de plaats waar normaal de keuringsdatum staat “Militair”
Bij opmerkingen kwam later te staan dat hij in 1930 eervol was ontslagen en dat hij daarna dienst had genomen bij de Politie troepen.

1932

Op 24 mei 1932 stond Dirk Pot geregistreerd in Tilburg afkomstig uit Amsterdam en hij zou vertrekken naar Venlo. Met potlood werd nog toegevoegd mil. Pol. Troepen.

Op 5 oktober 1932 verbond Dirk Pot zich als vrijwilliger voor 6 jaar bij het wapen de Kon. Marechaussee.
Zijn lopende verbintenis met het Korps Politie Troepen werd daarbij verbroken.
In het Stadsarchief van Amsterdam bevind zich de gezinskaart van Dirk Pot waarin opgenomen zijn woonadressen vanaf 1933. Deze geven samen met krantenberichten uit die tijd een inzage in zijn overplaatsingen:

15 Nov 33 Maastricht Tongerscheweg 336 [SA]

Oud Vroenhoven naar Apeldoorn
17-08-1934
De Limburger


30 Nov 34 Kerkrade Akerstr 118 [SA]

16-02-1935
Van Spekholzerheid naar Oss
Limburger koerier


5 Feb 35 Oss Heescheweg 11 [SA]

1936

Pot , Dirk Frederik AbrahamAmsterdam(#)17.01.190908.10.193231.05.1936N
[ https://www.marechausseesporen.nl/ ]

Het lijkt erop dat Dirk Pot zijn dienst bij de Marechaussee in mei 1936 tot een einde kwam. Of dit door het eindigen van zijn dienstverband kwam, waarbij de twee jaren van zijn dienst bij de Politietroepen dan meegeteld moeten zijn, of dat dit een andere reden had is tot nu toe onbekend.

In Juli 1936 keerde hij naar Amsterdam terug. Daarvan zijn twee registraties van adressen te vinden:
10 Jul 36 ASD lev Swindenstr 35 III [SA] en 25 Feb 37 Riouwstr 4 III.

1937 Franse Vreemdelingenlegioen

Op basis van de gegevens van zijn Memorie van Toelichting nam Dirk Pot in 1937, 28 jaar oud dienst in Franse Vreemdelingenlegioen.
In Amsterdam was men hem pas in Juni 1939 kwijt, Vertrokken Onbekend Waarheen, 10 Jun 39 V O W [SA].

1942 – 1945 In Duitse Krijgsgevangenschap

Van 1942 tot 1945 zou Dirk Pot in Duitse Krijgsgevangenschap zijn geweest. Waar hij gevangengenomen werd in niet bekend.
Opmerkelijk is dat zijn naam niet voorkomt in documenten betreffende “rekrutering Noord Afrika” van het Nederlandse leger, die over het algemeen vrij goed geinformeerd waren over Nederlanders die toen in het Vreemdelingenlegioen diende of gediend hadden.

1946 Terugkeer Nederland

In 1946 keerde Dirk Pot naar Nederland terug en vestigde zich weer in Amsterdam, 13 Apr 46 ASD Oostenb middenstr 34 I [SA].

Legioen eenheden: 1937 - 1945

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] SGD_19531954_0001905
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4472, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4472, 17 januari 1909, Militieregisters
[3] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Bevolkings­register Bevolkingsregister Tilburg 1921-1939, Bron: boek, Deel: 0070, Periode: 1921-1939, Tilburg, archief 0918, inventaris­num­mer 0070, Inv. nr. G070 1921-1939 Kloosters, gestichten en kazernes - deel 70 - kaarten 1-152, folio 100
[4] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Huwelijk burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, Archiefdeel van (dubbele) registers van huwelijken v..., Amsterdam, archief 358.6, inventaris­num­mer 1614, 06-03-1907, Huwelijksakten van de gemeente Amsterdam, 1907, aktenummer Reg. 2A fol. 21v
[5] Folio 47423
[6] Algemeen Stamboek nummer in Indie 85705