Stekelenburg, George


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Stekelenburg George Sigismund 11-01-1897, Arnhem Stekelenburg, Hendricus Ambrosius Linnebank, Adriana Maria

Legioen periode: 1922 - 1927

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- (a) 1922 - - / - (a) 1927 / - - / -

Biografie


George Sigismund Stekelenburg werd op 11 januari 1897 geboren te Arnhem als zoon van Hendricus Ambrosius Stekelenburg en Adriana Maria Linnebank. Zijn tweede doopnaam wordt in enkele databases ook geschreven als Sigusmund. Zijn vader is werkzaam als spoorwegambtenaar [3].

1915 Soldaat voor 4 en een half jaar

Op 1 April 1915 verbond George Stekelenburg, 18 jaar oud, zich als soldaat voor 4 en een half jaar bij het Instr. Bat. [4]

1916

1 Juli 1916 “is ingeschreven voor den dienstplicht voor de lichting van het jaar 1917 voor de gemeente Maasbree (L.) onder No. 71.

1917


14 Maart 1917 Ter inlijving bij de militie bestemd, Alph. Reg. No 80, en als zodanig toegewezen aan het 2e Regt. Infie.

Op 18 September 1917 werd hij bevorderd tot Sergeant en op diezelfde datum overgeplaatst bij het 2e Regt Infie.

1919

Op 30 September 1919 werd George van Stekelenburg als vrijwilliger afgevoerd en tot de positie van milicien sergeant overgebracht. Op diezelfde datum ging hij ook met groot verlof ( demobilisatie )

1919 – 1920 Den Haag

Voor een periode van enkele maanden, 17 november 1919 tot 16 februari 1920, verbleef George Stekelenburg in Den Haag. Binnen de gemeente verhuisde hij op 2 december 1919 naar de Van Kinsbergenstraat [ Huisnummer niet leesbaar ][1]. Hij kwam uit Maasbree en vertrok ook weer richting Maasbree met de aantekening “Blerick ouders“. Als beroep had hij kantoorbediende opgegeven.

1921 Eindhoven

In 1921 stond George Stekelenburg inschreven in Eindhoven bij zijn ouders en 2 broers.

Franse Vreemdelingenlegioen

Op basis van het volgende Koninklijk Besluit in 1928 is het vrijwel zeker dat George Stekelenburg dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Publicatie van de vergunning aan George Stekelenburg tot het dragen van Franse onderscheidingen.
[ De A in zijn voorletters zou een S moeten zijn ]

Aan den Europeeschen fuselier G. A. Stekelenburg is vergunning verleend om de hem van de Fransche regeering verleende onderscheidingen, nl. het Croix de Guerre en de médaille Coloniale met den gesp „Marokko 1925″ te mogen dragen. [ De koerier 10-07-1928 ]

Premier en minister van Defensie Painlevé reikt in 1925 in Marokko onderscheidingen uit aan Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Originele bijschrift:
Sur le front de l’Ouergha a la Gara Meziat, pres d’Ain Aïcha : M. Painlevé décore des légionnaires. Phot. Gillot Ratei
[ L’Illustration 618 No 4294, 20 Juin 1925 ]

De gesp “Maroc 1925” voor de médaille coloniale werd op gesticht middels een decreet van 6 januari 1926.

1927 KNIL

Op 21 april 1927 trad George Stekelenburg, 30 jaar oud weer in Nederlandse dienst.
Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 47460
Doorlopende nummer : 17275
Algemeen stamboeknummer in Indië : 85926
Zijn latere Legernummer werd 971311001 [sic]

Overgenomen van het 2e Regt Infie met eene verbintenis voor den Overzeeschen militairen dienst zowel in als buiten Europe voor vijf jaren, ingaande met een dag van geschiktbevinding voor uitzending als soldaat.
13 Juni 1927 Geschikt voor uitzending premie f 400.-`

Note : terwijl bij andere oud-legionairs die in dienst traden van de koloniale troepen de periode in Franse dienst wel werd ingeschreven ontbreekt deze bij George Stekelenburg. Ook het Koninklijk Besluit dat hem. vergunning was verleend zijn Franse onderscheidingen te dragen is niet ingeschreven.

1930

In maart 1930 werd George Stekelenburg aangesteld tot Fourier sergeant bij het 16e bataljon Infanterie te Meester Cornelis.

De locomotief 25-03-1930

1932


13 Juni 1932 Herverbonden voor 6 jaar (Fourier infie)

1933 Op verlof naar Nederland

Als “Eur. Fourier op Kol.Res. Verlof” kwam George Stekelenburg op 5 september 1933 met de S.S. Indrapoura aan in Rotterdam.

De mailboot S.S. “Indrapoera” van de Rotterdamse Lloyd, net terug uit Indië, ligt tussen twee andere schepen in de haven van Rotterdam. Datum 7 november 1933

1934 Huwelijk

Tijdens zijn verlof trad George Stekelenburg in het huwelijk. Hij kreeg op 9 januari 1934 toestemming om na het huwelijk zijn echtgenote voor Landsrekening mee naar Indië te nemen.
George Stekelenburg trouwde op 1 februari 1934 in Amsterdam met Aaltjen Foget.
Aaltjen Foget was op 26 oktober 1904 in Deventer geboren als dochter van Wubbo Foget en Maria van Enck.
Haar adres zoals opgenomen bij de registratie van George Stekelenburg in het Stamboek was 2e Boerhaavestraat 58 Amsterdam Oost.
Op 7 maart 1934 keerde George Stekelenburg samen met zijn vrouw met de S.S. Slamat weer terug naar Nederlandsche Indië. [7][10].

1938

13 Juni 1938 Herverbonden voor 3 jaren (Fourier infie)

1940 Verlof

Op 1 mei 1940 ontscheepte George Stekelenburg met Europees verlof in Genua. [4]

1940 – 1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was George Stekelenburg actief in het verzet. Hij was o.a. lid van de
Nederlandse Binnenlandse strijdkrachten afdeling Maarssen, Sectie 1 van peloton II.

Gevechtshandelingen te Maarsseveen op bevrijdingsdag 5 mei 1945

Op 5 mei 1945 is hij betrokken bij vuurgevechten tussen Duitse troepen en leden van de Nederlandse Binnenlandse strijdkrachten te Maarssen [9]. Hij viel op door een dappere actie waarvoor hij later onderscheiden zou worden. Zijn sectie commandant schreef een verslag over de gebeurtenissen.

Sectie 1 van peloton II van de afdeling Maarssen van de Binnenlansche Strijdkrachten was op weg naar gevechten bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, toen nog Merwedekanaal genoemd. Toen die gevechten waren opgehouden, trokken ze zich terug . Bij het overvaren van de Vecht, onder de gemeente Maarsseveen, bij het huis Heuvelsoort werden ze “onverhoedsch door de vijand vanuit een hinderlaag onder hevig geweervuur genomen”.
Het bootje dat gebruikt werd om over te varen sloeg om een enkele mannen raakten te water.
“De B.S.-er D. Lindhout, die eveneens te water was geraakt en door zijn bepakking zonk en dreigde te verdrinken is door het moedig optreden van het lid mijner sectie, de B.S.-er Georges Sigismund Stekelenburg, fourier Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, wonende Zandpad no. 7 te Maarsseveen gered.”
“Stekelenburg, voornoemd, begaf zich ondanks hij hevig door den vijand werd beschoten, gekleed te water en wist de reeds gezonken D. Lindhout te redden. De anderen, door mij genoemde verdronken B.S ers, konden echter niet meer gered worden.”
“Stekelenburg, die mij reeds eerder was opgevallen, door zijn goede houding, gedurende de bezettingstijd, gaf dien morgen reeds eerder blijk van zijn moedig gedrag, door alleen en gewapend naar de in dit rapport gemelde Merwedebrug te gaan. Bij zijn aankomst waren de gevechten aldaar echter beëindigd en wist hij, dwars door den vijand heen, zich ongedeerd bij ons te voegen.”
“Hoewel Stekelenburg, voornoemd, geen bijzondere aandacht aan zijn moedig gedrag wenscht besteedt te zien, verzoekt ondergetekende, om op de een of andere wijze, Stekelenburg, blijk te geven van erkenning van zijn moedig gedrag.
Maarssen, 30 mei 1945 De sectiecommandant D. de Jong.
Ook ondertekend door de militaire commandant N.B.S. 8-V-14 A. Degen

1947 Terug naar Nederlandsche Indië

Op 6 februari 1947 keerde George Stekelenburg met de S.S. Van Oldenbarneveld terug naar Nederlandsch Indie.

1948 Bronzen Leeuw

Op 9 januari 1948 werd hem bij Koninklijk Besluit No. 63 de dapperheids onderscheiding de Bronzen Leeuw toegekend. Het registernummer werd 691. De mutatie luidde:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedig en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 5 mei 1945 als lid van de Nederlandse Binnenlandse strijdkrachten te Maarssen, leden van de Binnenlandse strijdkrachten die bij het oversteken van de Vecht te Nieuw-Maarsseveen in een vuurgevecht met de Duitsers te water waren geraakt met zijn vuur te dekken.
Toen hij bemerkte dat één van de drenkelingen dreigde te verdrinken zich gekleed nog steeds onder hevig vijandelijk vuur, onmiddellijk te water te begeven en, hoewel geen goede zwemmers zijnde naar hem te duiken en hem te redden. [8]

De uitreiking vond plaats in Batavia op 24 maart 1948. In het Nationaal Archief bevindt zich foto’s van de ceremonie. Ergens tussen deze mannen op de foto moet George Stekelenburg dus staan.

Beschrijving: Burgemeester Bisschopplein Batavia. Negentien KNIL-militairen ontvangen onderscheidingen. De gedecoreerden salueren.
Annotatie
Voor het front van de troepen reikte de chef Generale Staf, gen.maj. Buurman van Vreeden, gistermorgen op het Burgemeester Bisschopplein aan negentien militairen van het K.N.I.L. de door H.M. de Koningin verleende onderscheidingen uit.
Met de Bronzen Leeuw werden begiftigd […] fourier G. S. Stekelenburg. […] [6]

Gezien zijn leeftijd inmiddels 51 jaar oud, en het vaag zichtbaar zijn van andere onderscheidingen zou het de derde man van links kunnen zijn.

Op 14 december 1948 werd George Stekelenburg tijdelijk bevorderd tot Sergeant-Majoor-Adm.

1949

Op 12 mei 1949 werd deze tijdelijke benoeming tot Sergeant-Majoor-Adm. omgezet in een definitieve.

1950

Wegens Voltooing van zijn Diensttijd, ging George Stekelenburg met ingang van 31 januari 1950 het jaar waarin hij 53 jaar oud werd met eervol ontslag uit militaire dienst. Toegevoegd werd “onder toekenning van pensioen toegestaan”.

Bronzen Leeuw, Medaille Coloniale met gesp “Maroc 1925” en het Croix de Guerre


Dank

Met dank aan
W. Smits en A. Van Ginkel van de Historische Kring Maarssen
E. Müller en R. Rijks, Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen
S. Heijen-Klok, voor de aanvullende gegevens betreffende het huwelijk van George Stekelenburg en Aaltjen Foget.

Legioen eenheden: 1922 - 1927

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de Guerre
Médaille Coloniale met gesp „Marokko 1925"
Bronzen Leeuw Koninklijk Besluit 09-01-1948 No. 63 Registernummer 691


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkingsregister Steinvoort - Sterrenberg, archief 354-01.1172, inventaris­num­mer
[2] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkings­register Index Bevolkingsregister Eindhoven 1921-1938, Eindhoven, archieftoegang 10491, inventaris­num­mer 7269, 1921, folio 27057
[3] Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Arnhem, archief 207, inventaris­num­mer 93, 14-01-1897, aktenummer 76
[4] 2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954)
[5] Bronzen Leeuw: Stekelenburg, C.S. Datum Koninklijk Besluit 09-01-1948 No. 63 Registernummer 691 Mutatie Nederland - Maarssen - tijdens oversteken van de Vecht onder vijandelijk vuur een drenkeling gered. Mutatieperiode 5 mei 1945 Persoonsgegevens Nationaliteit Nederlandse Rang, functie of beroep Sergeant-fourier Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
[6] "ONDERSCHEIDING VOOR KNIL-MILITAIREN". "Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia". Batavia, 25-03-1948. Datum 24 maart 1948 Locatie Batavia, Indonesië, Jakarta, Nederlands-Indië Fotograaf Jonkman, R.G. / DLC Auteursrechthebbende Nationaal Archief, CC0 Materiaalsoort Negatief (zwart/wit) Nummer toegang 2.24.04.02 Bestanddeelnummer 6879
[7] De locomotief 22-03-1934
[8] E.H. Müller Titel: De Bronzen Leeuw 1944-2016 Voor bijzonder moedige en beleidvolle daden ISBN 978-94-6299-437-9 Uitgeverij Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen Plaats van uitgifte Zeist Jaar van uitgifte 2016
[9] Periodiek Historische Kring Maarssen, jaargang 42 nr. 2015
[10] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Gezinskaarten Deel: 407, Periode: 1893-1939, Amsterdam, archief 5422, inventaris­num­mer 407, 26 oktober 1904, Gezinskaarten