Van Kasteren, Josephus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
van Kasteren Josephus Hendrikus 22-08-1902, Hengelo (Overijssel) van Kasteren, Marinus van Oudheusden, Philomena

Legioen periode: 1932 - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1932 - - / - 1933 / (a) Réforme - / -

Biografie


Jeugd

Josephus Hendrikus van Kasteren werd op 22 augustus 1902 geboren te Hengelo (Overijssel) als zoon van Marinus van Kasteren en Philomena van Oudheusden.

K.N.I.L.

In 1921 nam Josephus van Kasteren, 19 jaar oud dienst bij het K.N.I.L.

1927

Het “Algemeen stamboeknummer in Indië” van Josephus van Kasteren bij het K.N.I.L. was 83626.
Op 18 juni 1927 verlengde hij zijn contract met vier jaren.
In stamboek uit die periode staat:


Zie No 7251 /sur
18 juni 1927 Gereëngageerd voor vier jaren als Sergeant werkman der genie.
2 januari 1931 Wegens lichamelijke ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst, zowel in als buiten Europe, niet ontstaan in en door den dienst, bestemd om naar Nederland te worden opgezonden, teneinde aldaar eervol uit het Leger te worden ontslagen onder toekenning van pensioen.
Zou bij physische geschiktheid en indien zijn diensttijd geëindigd waren – desverkiezende tot een herverbintenis in rang en betrekking zijn toegelaten.
Na zich ter bekoming van ontslag uit het Leger naar Nederland te hebben doen opzenden dan zal hem niet meer worden vergund een nieuwe verbintenis aan te gaan.
14 Januari 1931 Derwaarts vertrokken per S.S. Slamat.

Franse Vreemdelingenlegioen

De inmiddels 28 jaar oude Sergeant werkman met bijna 10 tropenjaren, kon zijn plaats in de burgermaatschappij schijnbaar niet meer vinden en nam dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Uit volgende notitie in het stamboek van het K.N.I.L. blijkt dat toetreden tot het Legioen mogelijk kon resulteren in het verlies van zijn pensioenrechten.

Vergunning pensioen gelijktijdig genieten met inkomst vreemde mogendheid (dienst – Fr, Vreemlingen Legioen V 27 Mei 1932 -7, V 17 Juni 1932 44, zie ook V.10-12 ’31 – 46

1933 Terugkeer naar Nederland

In 1933 keerde Josephus van Kasteren terug naar Nederland.

Alles wijst erop dat hij ook bij het Vreemdelingenlegioen werd afgekeurd.
In het stamboek van het K.N.I.L. staat volgende notitie hierover:

Ziektegeschiedenis toegezonden bestemd voor krijgsraad in Marokko Hb [?, slecht leesbaar] 26 April 1933 No 1877/C.

Hij ging wonen in Den Haag waar hij op 26 oktober 1933 werd ingeschreven, als afkomstig uit Fez Marokko.
Begin 1935 woonde hij voor 1,5 maand in Haarlem maar keerde daarna naar Den Haag terug.

1945- 1946 Terugkeer naar Indië

Van 1945 tot 1946 diende Josephus van Kasteren weer als vrijwilliger in Indonesië.

Militaire onderscheiding, het Ereteken voor Orde en Vrede, ingesteld in 1947 en toegekend aan militairen en oud-militairen die in dienst waren geweest in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950.

1956 Naturalisatie

In 1956 diende Josephus van Kasteren een verzoek tot naturalisatie in.
Zijn memorie van toelichting luidde:


2 Josephus Hendrikus van Rasteren, geboren te Hengelo (Overijssel) 22 augustus 1902, noodhulp-brugwachter, wonende te ‘s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

De staatloze verzoeker Josephus Hendrikus van Kasteren, genoemd in artikel 2, onder 2, is Nederlander van geboorte.
Hij deed van 1921 tot 1931 vrijwillig dienst in het voormalig K.N.I.L.
Daarna trad hij, zonder daartoe bekomen verlof, in dienst bij het Franse vreemdelingenlegioen, tengevolge waarvan hij het Nederlanderschap verloor.
Verzoeker keerde in 1933 naar ons land terug.
Hij is zich steeds Nederlander blijven gevoelen en
heeft van 1945 tot 1946 wederom vrijwillig dienst gedaan in Indonesië.
In overeenstemming met de gedragslijn gevolgd t.a.v. hen die door niet-vijandelijke krijgsdienst vóór 1940 verricht het Nederlanderschap verloren, wordt hij voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.
Hij is als nood-hulp-brugwachter in dienst ener gemeente.

Legioen eenheden: 1932 - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Ereteken voor Orde en Vrede


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Historisch Centrum Overijssel, BS Geboorte Hengelo, registers van geboorten, Hengelo, archief 123, inventaris­num­mer 6817, 23 augustus 1902, aktenummer 417
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Kasan - Kasti, archief 354-01.0601, inventaris­num­mer