1908 Marokko De Franschen in Settat

MAROKKO DE FRANSCHEN IN SETTAT.
[ Het vaderland 15-04-1908 ]

Settat, het plaatsje waar de jongste nachtelijke overval van de Marokkanen op de Fransche troepen heeft plaats gehad, zal door laatstgenoemden blijvend bezet worden.
Een bataljon van het vreemdelingenlegioen, een bataljon tirailleurs, een escadron „Chasseurs d’Afrique”, een peloton spahis, een batterij, twee afdelingen mitrailleurs en een sectie genietroepen zullen er de bezettingstroepen vormen, terwijl verdedigingswerken in een straal van 1 KM. rondom de plaats zullen worden aangelegd.
Het een en ander zal enige maanden in beslag nemen, maar dan zal Settat, naar het heet, een even belangrijk strategisch punt zijn als Casablanca.
Het feit, dat dit plaatsje den weg naar Marrakech bestrijkt en bovendien de stapelplaats van het gehele Zuidelijke gebied is, verklaart enigszins het grote gewicht, dat de generaal d’Amade blijkbaar aan de bezetting van dit punt hecht. Hierbij komt nog, dat het Franse legercommando na de jongste gebeurtenissen wel ingezien zal hébben, dat men met verkenningstochten en patrouilles nooit een blijvend resultaat zal kunnen verkrijgen.
Waren de Franse troepen weder naar Casablanca teruggetrokken, dan zouden binnen korten tijd de Marokkanen zich wel weder in Settat genesteld hebben. Een dergelijk spelletje heeft d’Amade blijkbaar willen voorkomen.
Tot bevelhebber over dit nieuw opgerichte bezettingskorps is kolonel Brulard benoemd de vroegere bevelhebber van de zg. kustcolonne. De kustcolonne zal in het vervolg door kolonel Moinier worden aangevoerd en colonne Moinier heten.
De tir(binnenland)colonne blijft onder bevel van kolonel Boutegourd en heet in het vervolg colonne Boutegourd.
De kasbah vau Settat wordt ingericht tot hoofdkwartier van Brulard en zal in een soort vestingwerk herschapen worden. De verschillende huizen, die aan Moelai-Hafid’s aanhangers hebben behoord, worden op aanwijzing van de caïd tot troepen-kantonnementen omgeschapen.

Settat
Regiment de Marche 2e Etranger, refection paillasses


Ten Zuiden van het bivak van de colonne Boutegourd komt nog een kleine post (de post-Loubet genaamd).
Ten Oosten van Settat zal vermoedelijk een tweede kleine post worden ingericht, die dan de hoogten, welke de stad van die zijde bestrijken, zal bezetten.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de voorraden in de stad steeds voldoende zullen moeten zijn om aan de colonnes Boutegourd en Moinier, die mobiel blijven, gelegenheid te geven zich aldaar van levensmiddelen te voorzien. Niet onmogelijk is het, dat deze zeer omvangrijke maatregelen in verband staan met bericht uit Marrakech ontvangen, dat El Kittani, een der bestuurders van Fez, zich bij Moelai-Hafid zou gevoegd hebben en dat deze laatste een nieuwen aanval op Settat beraamt.
Het valt niet te ontkennen, dat de Fransche troepen een niet te onderschatten voordeel zuilen hebben van de ingrijpende veranderingen, die generaal d’Amade in de tot dusverre gevolgde tactiek blijkbaar wil maken. Wordt Settat inderdaad een even sterk punt als Casablanca, dan zullen ook de beide mobiele colonnes vanuit deze nieuwe operatie basis met veel meer succes kunnen optreden.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over