1857 – 1862 “Hollanders, uit het vreemden-legioen ontslagen”

Leydse courant 14-08-1857

Te Ostende zag men dezer dagen verscheidene militairen met de Fransche uniform. Het waren Hollanders, uit het vreemden-legioen ontslagen, en laatstelijk van Algiers komende. Zij.waren op weg naar hun vaderland.

Rotterdamsche courant 10-08-1859

Een inwoner der gemeente Woudrichem, die vóór onderscheidene jaren in dienst trad, deserteerde, na de Belgische onlusten en den tiendaagschen veldtogt, naar België en Frankrijk.
Bij het vreemdenlegioen heeft hij vele campagnes medegemaakt in Algerië en elders; ook woonde hij den oorlog in de Krim bij.
Dezer dagen is hij onverwachts te Woudrichem teruggekeerd, met paspoort, en verklaard, in Frankrijk als verder onbekwaam om te dienen.
Hij is doodarm de familie kan of wil hem niet onderhouden en op pensioen van ons Rijk of Frankrijk, als vreemdeling, heeft hij geen aanspraak.
Men verneemt dat hij bedelende is gevonden en naar de gevangenis is gebragt.
Ommerschans wordt denkelijk zijn toekomstig verblijf.

Provinciale Drentsche en Asser courant 09-01-1862

Dezer dagen vond voor de Arrondissements Rechtbank te ‘s Hertogenbosch iemand ter zake van landloperij teregt. Uit zijne opgaven bleek , dat hij was geboren te Utrecht [1815]; in 1830; op 15 jarigen leeftijd, nam hij dienst bij, de 8ste afdeeling infanterie, woonde het beleg der citadel van Antwerpen bij, alwaar hij de bronzen medaille en het metalen kruis omving in 1835 begaf hij zich naar Nederlandsch Indie, en nam deel aan: de expeditie op Sumatra’s Westkust!
In 1840 engageerde hij zich bij het Fransche vreemdenlegioen, woonde in Algiers verschillende veldtogten bij, vanwaar hij zich vervolgens onder de vanen van den Kerkelijken Staat schaarde.
Op nieuw bij bet Fransche vreemdenlegioen ingelijfd nam hij in 1856 deel aan de veldtogten in Italie en werd bij Solferino door twee kogels gewond. In, Augustus j.l. “en congé definitief” naar het Vaderland teruggekeerd, verzocht bij thans, na eene 30jarige militaire loopbaan, naar de Koloniën van Weldadigheid te worden opgezonden!


Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over