1905 De affaire Schellenberg

De biografie

Bij een onderzoek naar een legionair Schellenberg van Nederlandse herkomst kwam ik terecht bij de volgende biografie. Deze is afkomstig uit de collectie Biografieën van Nederlandse ondernemers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
In eerste instantie dacht ik dat het waarschijnlijk om een andere man met dezelfde naam zou handelen.
Dat bleek echter niet het geval.
Diverse ingrijpende gebeurtenissen uit de periode 1904 tot en 1912 zijn in deze biografie namelijk niet opgenomen.
Over wat er in die periode gebeurde zal ik op een webpagina over Schellenberg aandacht besteden.

Schellenberg Jr., Carolus.
Electro-techn. ingenieur.
Directeur N.V. v/h Claessen & Co., Electro-techn. Handels Bureau.
– Geb. te Rotterdam, 17 Aug. 1882.
– Vader: Ing. Carolus Schellenberg, een nestor der electrotechnici ons land; Moeder: Anna Judith Klee.
Geh. met Alberdina Mensina Elisabeth Schouten,
uit welk huwelijk drie kinderen zijn voortgesproten:
Carolina, Adriana en Edmond Christiaan, technisch
employé derBell Teleph. M.F.G. Cy. te Antwerpen.
– S. bezocht een H.B.S. 3-j.c. te Amsterdam en trad na het behalen van zijn einddiploma toe tot de firma. van zijn vader, waar hij een practische opleiding ontving.
Inmiddels besteedde hij zijn vrije uren aan theoretische studiën en hij wist zich aldus een zoo uitgebreide en grondige kennis van de electrotechniek eigen te maken, dat hij niettegenstaande hij nimmer de colleges te Delft volgde, toch benoemd werd tot lid van het Kon. Instituut van Ingenieurs en derhalve gerechtigd werd zich ingenieur te noemen.

Van 1906 tot 1910 was hij werkzaam bij de fa. Wijnmalen & Hausmann te Rotterdam, waar hij de machinetechniek bestudeerde en vervolgens werd hij aangesteld bij de N.V. v/h Claessen & Co. te Amsterdam.
In het daaropvolgend jaar werd S. benoemd tot onder-Directeur en toen de directeur L.H.E. Claessen zich per 1 Mei 1927 uit zaken terugtrok volgde S. hem als Directeur der N.V. op.
– Hij is voorts lid der Ned. Vereen. v. Ing. alsmede v. d. Ned. Vereen. van Grossiers op Electrotechnisch gebied en voorz. van diverse commissies, door dit lichaam in het leven geroepen, o.a. van een comm. voor saneering der groothandelsprijzen, S. verwierf groote bekendheid in radiokringen doordat hij voor het eerst in ons land, ter gelegenheid van de I.R.A.F.A 1925 (Radio Amateurs tentoonstelling), demonstraties gaf met het draadloos overbrengen van beelden.
– De N.V. v/h Claessen & Co., grossiers in electrotechn. artikelen, werd in 1905 gesticht. Ten gevolge van de groote vlucht, welke de zaken reeds in de eerste jaren namen, moest in 1908 sterk uitgebreid worden, een feit, dat zich in 1914 herhaalde. Reeds spoedig na de stichting verkreeg de Directie het agentschap van Kabelwerke Rheydt, weldra door andere gevolgd.
De N.V. heeft dan ook export naar verschillende werelddeelen.
Er zijn filialen te Rotterdam, Haarlem, Doetinchem en Sittard.
– Zijn vrijen tijd wijdt S. gaarne aan het radioamateurisme en hij was circa acht jaren voorz. der Amsterdamsche Radio Amateur Sociëteit. Adm. de Ruyterweg 76, Amsterdam-W

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over