1936 Waarschuwing Staatsblad

Uit : Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden; inhoudende alle besluiten, resolutiën, dispositiën, decisiën, reglementen, enz. …, 1936

WAARSCHUWING.

Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken vestigt er de aandacht op dat, ondanks herhaalde waarschuwing van de zijde der Nederlandsche Regeering nog telkens blijkt, dat Nederlanders zich naar Frankrijk begeven met het doel aldaar werk te zoeken of zich voor het Vreemdelingenlegioen te doen aanwerven en daarin niet slagen doordat zij hetzij niet de vereischte arbeidsvergunning kunnen verkrijgen, hetzij lichamelijk ongeschikt worden bevonden voor dienstneming bij het Vreemdelingenlegioen. In den regel worden deze Nederlanders na korten tijd door de Fransche politie aangehouden wegens landlooperij en tot gevangenisstraf veroordeeld.

Zij, die ondanks deze waarschuwing op goed geluk naar Frankrijk trekken, moeten er mede rekening houden, dat zij niet op landskosten naar Nederland zullen worden teruggezonden en evenmin in aanmerking komen voor ondersteuning in eenigen anderen vorm.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over