1947 NEFIS Nederlanders in het Fransch Vreemdelingenlegioen in Indo-China

Batavia 1947

R.R.S. No 558 Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS)

27 Januari 1947

Nederlanders in het Fransch Vreemdelingenlegioen in Indo-China

Aan
Zijne Excellentie Den Legercommandant Batavia

1. Ik heb de eer de volgende aangelegenheid ter kennis van Uwe Excellentie te brengen naar aanleiding van een uit Indo-China ontvangen rapport uit betrouwbare bron.

2. In het VL in Indo-China bevinden zich ongeveer 25 Hollanders die tijdens den Oorlog aan Duitsche zijde tegen de Russen hebben gestreden en hebben behoord tot de Waffen SS, Duetsche Kriegsmarine e.d. Deze lieden hebben dienst genomen in het Legioen uit vrees voor vervolging in Nederland op grond van het politieke antecedent.
De meesten van hun verklaren zich er van bewust te zijn, dat zij de Nederlandsche Nationaliteit hebben verloren en beweren ( behoudens een enkele uitzondering ), dat zij in de Duitsche Weermacht dienst hebben genomen niet uit politieke overtuiging, doch om zich te onttrekken aan de Duitse arbeiderskampen, dan wel uit zucht naar avontuur.
Volgens zegsman zijn het allen goede soldaten, velen hebben het Croix de guerre en de Medaille Militaire.

Legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen
in Indo-China omstreeks 1947

Zij zouden zich nog steeds voor alles Nederlander gevoelen en zouden willen boeten voor de gemaakte fouten.
Zegsman vraagt zich af, of deze menschen in de gelegenheid zouden kunnen worden gesteld zich te rehabiliteren b.v. door militaire dienst in Indië.
In dat geval zouden bij Fransche autoriteiten officiële demarches moeten worden gedaan voor hun vrijlating. Hierbij moge worden aangeteekend, dat volgens de tz. beschikbare gegevens het VL in Saigon +/- 13.000 man omvat waarvan 85% wordt gevormd door Duitsche ex-krijgsgevangene, die dienstneming in dit legioen prefereerden boven de werkkampen en mijnen in Frankrijk.
Naar verluidt, zijn deze Duitschers anti Frans gezind en laten zij nogal eens van zich horen in verband met misdragingen. Tegen de inheemsche bevolking zouden zij zeer run optreden,
Er zouden deserties van enige omvang naar het Viet Namsche leger plaats vinden. De overige 15% van het Legion worden gevormd door de bekende element, die als van oudsher hun toevlucht in dit leger zoeken, waaronder de bovengenoemde “Nederlanders” die zich op deze wijze aan de hun wachtende zuivering meenden te onttrekken.
Laatstgenoemden zouden meer dan genoeg hebben van de dienst in het het legioen en desertie moet dan ook niet uitgesloten worden geacht.

4. Ik heb gemeend niet te mogen nalaten het bovenstaande onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen

Directeur NEFIS
L.N.H. Jungschläger (a)
Kapt. Luit. t/zee K.M.R.

Een antwoord op deze “aangelegenheid” gaf de Directeur NEFIS als volgt aan de Consul Generaal der Nederlanden in Saigon.

Afschrift

/SB

XE 1/488 39 /-

“Nederlanders” in het VL

Aan den Consul Generaal der Nederlanden Saigon
Attentie kapt. M.A.E. Kalkers (b)

1. Naar aanleiding van het vermelding in uw rapport d.d. 17 jan j.l. onder het hoofd “Vreemdelingenlegioen” heb ik de aangelegenheid van de aanwezigheid van deze lieden in het legioen en hun duur U vertolkte gevoelens overgebracht aan den Legercommandant.

2. Zijne Excellent merkt hierbij op, dat de Nederlandsche Militaire autoriteiten zeker niet geneigd zijn ten behoeve van de lieden, die zich door dienstneming in het Legioen hebben onttrokken aan berechting terzake van hun politieke aan antecedenten tijdens de oorlog, demarches te ondernemen bij de Franse Autoriteiten.

3. Zouden zij deserteren of zich begeven binnen het bereik van Nederlandsche militaire of burger instanties zouden zij dienen te worden opgevat en overgegeven aan de Nederlandsche vervolgingsinstanties voor het ondergaan van hun gerechte straf.

Directeur NEFIS

(a) Leon Nicolaas Hubert Jungschläger (Maastricht, 31 januari 1904 – Djakarta, 19 april 1956)
In januari 1946 had Jungschläger de functie als hoofd van de NEFIS overgenomen van generaal Spoor.
In december 1947 keerde hij in de rang van kapitein-ter-zee naar Nederland terug waar hij eind februari 1948 gedemobiliseerd werd.


(b) Kalker, Mozes Abraham Emanuel

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over