29-01-1918 Aan het Fransche front, J. v. d. Velde

Op 29 januari 1918 verscheen er in het “Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant” het volgende bericht over legionnaire J. v. d. Velde.
Sinds langere tijd was er niets meer van hem vernomen en verschillende lezers waren begonnen zich zorgen te maken en vroegen zich af of J. v. d. Velde wellicht gesneuveld was?
Zie ook 01-10-1918 Naricht omtrent J. v.d. Velde

Aan het Fransche front

Dat was het opschrift van de lezenswaardige brieven, die we van tijd tot tijd ontvingen van den heer J. v. d. Velde, ingedeeld bij het Fransche Vreemdelingen-legioen. Als legionair heeft hij meegevochten, eerst In Marokko, daarna in Indo-China; toen de groote oorlog uitbrak op Gallipoli, en laatstelijk aan het Fransche front.
Met belangstelling heeft men steeds zijn beschrijving van persoonlijke avonturen gevolgd, welke beschrijving beter dan officiële communiqués een indruk gaven van den gruwel, die oorlog heet.
De heer v. d. Velde heeft — dat vernemen we af en toe — onder onze lezers vele vrienden, die vurig hopen, dat hij ook aan de grenzen van dezen oorlog, waarin zovelen miljoenen gevallen zijn, zal mogen ontkomen.
Bleef een brief eens wat lang uit, dan vroeg men al: zou hij nog leven?
Nu echter hebben we sinds Juni van het vorige jaar geen naricht van hem gehad.
Zijn laatste brief is opgenomen in het no. van 6 Juli 1917.

Aan het Fransche front
Hurtebise, Juni 1917
door J. v. d. Velde
[ Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant 06-07-1917 ]

Thans roepen zijn vrienden in Amerika — ook door onze lezers aldaar werden zijne brieven met belangstelling gevolgd — hem per advertentie op, om, zoo hij nog in leven mocht zijn, daarvan enig teken te geven.
En ook een lezer te Driebergen schrijft ons: „Moeten wij uit het uitblijven van brieven van den heer J. v. d. Velde in Frankrijk opmaken, dat de arme man In den oorlog is gevallen? Wat zullen we antwoorden?
“We weten alleen, dat de heer v. d. Velde nimmer een zo lange tijd voorbij liet gaan zonder iets van zich te laten horen.
Maar hij kan ook ernstig gewond zijn geraakt en in een hospitaal zijn opgenomen, waar het hem onmogelijk kan zijn, enig levensteken naar hier te geven.
We hebben een exemplaar van dit blad aan zijn laatste adres afgezonden en kunnen nu niet meer doen dan afwachten.
Is hij in leven en gezond, dan schrijft hij als hij kan; mocht de courant echter als onbestelbaar terugkomen, dan…
Dan zal onze vrees groter zijn dan onze hopende verwachting.


Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over