23 september 1925. Bedelarij, S., Chr. J. J.

Op 23 september 1925, berichtten twee Limburgse dagbladen, het “Limburgsch dagblad” en de “Limburger koerier” van een bedelende oud-legionnaire.

Het “Limburgsch dagblad” berichtte als volgt:

MAASTRICHT. – Bedelarij.

De 57-jarige kleermaker Ch. J. J. S. zonder bekende woonplaats, thans gedetineerd, had bij dhr. P. aan den Scharnerweg gebedeld. 
Bekl., die 12 jaar in Indië gediend heeft, daarna 15 jaar bij het Fransche Vreemdelingen-legioen en gedurende den oorlog nog 3 jaar in het Belgische leger, had zich om ondersteuning aangemeld bij de Marechaussees.
Deze konden hem niet helpen en raadden hem aan het feit te plegen, waarvoor hij thans terecht stond. Beklaagde heeft een jaarlijksch pensioen van 240 francs!
Het O. M. eischte 10 dagen hechtenis.
De Rechtbank gelastte de onmiddellijke invrijheidstelling en bepaalde de uitspraak op 6 October.

De “Limburger koerier”

MAASTRICHT. — De thans gedetineerde 57-jarige Kleermaker Chr. J. J, Sm., afkomstig van Harderwijk, thans zonder vaste woonplaats, heeft vroeger twaalf jaren bij het Indische leger gediend, daarna vijftien jaren bij het fransche vreemdelingenlegioen en tenslotte tijdens den oorlog nog drie jaren In het Belgische leger.
Thans is hij aan lager wal geraakt, werd onlangs te Arnhem veroordeeld wegens landlooperij, en stond thans terecht wijl hij aan den Scharnerweg had gebedeld.

Dit laatste bleek bekl. te hebben gedaan om in de Rijkswerkinrichting onderdak te krijgen, doch na een verblijf in het huis van bewaring is hij blijkbaar tot ander inzicht gekomen.
Hij vertelde, dat hij wegens dienst in het Fransche vreemdelingenlegioen een pensioen per jaar heeft en dat hij van den dienst in het Ned. Indische leger geen pensioen geniet
Daar bekl. het Nederlanderschap heeft verloren, werd hem de raad gegeven naar België of Frankrijk te gaan. In verband daarmede werd hij na een eisch van tien dagen hechtenis, op vrije voeten gesteld. Uitspraak op 6 October. 

Uitgebreider was de berichtgeving in het “Nieuwsblad van het Noorden” op 24-09-1925 en “De courant” van 25-09-1925.
Opvallend is het verschil in de initiaal van de achternaam een W. i.p.v. een S.

Een bedelend oud-soldaat.
HET DROEVE LOT VAN EEN ; OUD-SOLDAAT.
Na 30 jaren dienst in Indië en Afrika.EEN JAARPENSIOEN VAN ƒ 27.-.
(Van onzen correspondent.)
MAASTRICHT, 24 Sept — Voor de rechtbank alhier had zich dezer dagen jegens bedelarij te verantwoordèn, de 57-jarige Ch. J. J. W. geboren te Harderwijk, thans zonder vaste woonplaats en zoo goed als zonder middelen van bestaan. Bekl. had twaalf jaren bij het Nederlandsch Indische leger gediend, en was daarna bij het Fransche Vreemdelingenlegioen in Algiers overgegaan. In het geheel had hij 30 jaren lang in militairen dienst doorgebracht. Hij had niets anders om van te leven dan een pensioentje van 240 francs ( zoowat f 27 in Hollandsch geld) per jaar.
Werk kon hij wegens zijn leeftijd nergens vinden. Overal had hij zich aangemeld voor steun of hulp of plaatsing in een gesticht, maar telkens tevergeefs.
Ten einde raad had hij zich om werk in de mijnen aangeroeid, maar daarvoor was hij te oud. Vervolgens had hij in de marechaussée kazerne om onderdak gevraagd, doch ook daar kon men hem niet helpen.
De raad was hem gegeven om te gaan bedelen, dan zou procesverhaal worden opgemaakt, en kon hij misschien naar een Rijkswerkinrichting worden opgezonden.

„Ja, meneer de President, ik heb den raad opgevolgd, en ofschoon het me vreselijk tegenstaat, de hand te moeten uitsteken, heb ik in een tegenover de kazerne gelegen villa een aalmoes gevraagd, ik kreeg 2 centen, en nu sta , ik hier wegens bedelarij”.

Het O. M. vroeg 10 dagen hechtenis, met aftrek van het voorarrest, zoodat bekl. onmiddellijk in vrijheid werd gesteld.
Het schijnt, dat , hij voor de 12 jaren militairen dienst in Indië , (die voor pensioen dubbel tellen) geen pensioen geniet, of, omdat in dien tijd voor 12 jaren dienst geen pensioen werd uitbetaald, óf wel, omdat hij door den dienst in het Vreemdenlegioen, met zijn Nederlanderschap, ook al de daaraan verbonden rechten is kwijtgeraakt. Hoe het ook zij, de man heeft zijn beste levensjaren aan Nederlandschen en Franschen militairen dienst gegeven, dertig jaren in de tropen doorgebracht, verschillende gevechten meegemaakt en het resultaat is, een niet noemenswaardig pensioen, een geknakte gezondheid, en armoede, met een eenzamen ouden dag in een werkinrichting in het vooruitzicht.

Identificatie

W. S of Sm, Chr. J. J. werd dus mogelijk in 1867 of 1868 in Harderwijk geboren.

Geïdentificeerd

Update 11 november 2021, in wederom een succesvolle samenwerking met Bea K. kon de bedelende oud-legionnaire S., Chr. J. J. geïdentificeerd worden als:

Smekens, Charles Jacobus Joseph, geboren op 21 juli 1868 te Harderwijk.

Registratie van Charles Smekens in het Stamboek van KNIL Militairen

Geïdentificeerd Nederlandse oorlogsvrijwilliger 1914-1918

Deze identificatie resulteerde tegelijkertijd ook in de identificatie van de in het krantenartikel ” Van Hollanders die voor Frankrijk vechten” genoemde Nederlandse oorlogsvrijwilliger:

Niet te vergeten ook onze militairen kleermaker. Een kerel was dat die Smeekens! Hij kwam uit Amsterdam en had zijn pensioen voor meer dan 12 jaren dienst in Nederlands-Indië. Tot voor het uitbreken van den oorlog was hij in dienst bij de firma Ed. Troe te Amsterdam, maar toen de eerste schoten gevallen waren is hij naar Frankrijk getrokken en heeft daar als vrijwilliger dienst genomen.
Thans is Smeekens, die reeds 47 jaar telt, overgegaan bij het Belgische leger.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over