Nederlanders die in mei 1915 dienden in het 2eme Compagnie, Bataillon C, 2e Régiment de Marche 1er Etranger

In het voorjaar van 1915 kwamen bij de Nederlandse Gezant te Parijs de eerste verzoeken binnen van Nederlandse Legionairs om te bemiddelen bij ontslag uit dienst.
De Gezant, mr. A.L.E. ridder de Stuers schreef daarop op 13 april 1915 aan jhr. dr. J. Loudon, minister van buitenlandse zaken te Den Haag:

Ik meen te dezer gelegenheid erop te mogen wijzen, dat naar ik verneem een betrekkelijk groot aan Nederlanders bij het uitbreken der vijandelijkheden in Franschen krijgsdienst zijn getreden. De mogelijkheid is derhalve niet uitgesloten, dat meer dergelijke verzoeken om naar Nederland te mogen terugkeren in de toekomst Hare Majesteit Gezantschap zullen bereiken en zoude wellicht aanbeveling verdienen thans reeds te overwegen welk antwoord aan die personen moet gegeven worden.

mr. A.L.E. ridder de Stuers

In het antwoord verstrekte de minister richtlijnen en adviezen betreffende verder afwikkeling. Zo mocht er o.a. niet bemiddeld worden bij verzoeken om ontslag. Ook niet bij verzoeken om overplaatsing of terugkeer naar Nederland. De reden hiervoor was de Nederlandse neutraliteitspolitiek strikt na te leven.
Er werd voor deze vrijwilligers voor de duur van de oorlog (E.V.D.G.) ook geen uitzondering gemaakt met betrekking tot de wet “verlies Nederlanderschap”.
De legionairs waren allen staatloos geworden omdat ze in vreemde krijgsdienst waren getreden.
De minister verzocht om nadere informatie omtrent de aantallen Nederlandse onderdanen die tot dan toe in Franse dienst waren gestreden.

De Gezant reageerde hierop als volgt:

Van Gezantschap der Nederlanden No. 2124/824 Parijs, 29 Mei 1915,
Dienstneming door Nederlanders in het Fransche Leger.

Onder dankbetuiging voor de mij verstrekte inlichtingen aangaande den eventuele terugkeer naar Nederland van landgenoten, die in Franse krijgsdienst zijn getreden, heb ik de eer ter kennis van Uwe Excellentie te brengen dat voor zover mij bekend, de navolgende Nederlanders zich in Franschen krijgsdienst bevinden.

Theodorus Sol, geboren te Meest-Cornelis (Ned. Indië)
Klaver
Emille Zeegers
Jean Zeegers
– Jorens
Moll
Van Brederode
Gotz van der Vet
Gebr. Goudeket
– Oxemaer (?)
Max de Boer
– Diefenthal
Janssen
– Jules de Boer
Karel Heyting
Sanger

Al deze Nederlander dienen thans in de 2de Compagnie Bataillon “C”; van het 1ste Regiment Vreemdelingen van het Fransche Leger.

Vermoedelijk hebben nog andere Nederlandsche onderdanen in het Franse Leger dienst genomen. zoo spoedig ok hun naam mocht vernemen zal ik ze Uwe Excellentie mededelen.

De Gezant

1914 Regiment de Marche

De benaming van de door de Gezant genoemde eenheid was niet volledig.
De volledig zou zijn geweest:
2eme Compagnie, Bataillon C, 2e Régiment de Marche 1er Etranger

Kader en organisatie van 2e Régiment de marche du 1er Etranger


De Franse regering stemde op 21 augustus 1914 toe in de oprichting van eenheden voor buitenlandse vrijwilligers.
Er konden uiteindelijk vier regimenten van ca. 2.900 man opgericht worden.
Deze eenheden, opgericht voor de duur van de oorlog, werden Regiment de Marche genoemd.
De twee regimenten van het Vreemdelingenlegioen het 1er en 2e kregen de taak te ondersteunen bij het vormen van deze Regiment de Marche.
Volledige aanduiding van Regiment de Marche van het Vreemdelingenlegioen was als volgt.

• 2e Regiment de Marche du 1er Etrangere (2e R.M./1er)

• 3e Regiment de Marche du 1er Etrangere (3e R.M./1er)

• 4e Regiment de Marche du 1er Etrangere (4e R.M./1er)

• 2e Regiment de Marche du 2e Etrangere (2e R.M./2e)

De meeste Nederlanders dienden bij het
2e Regiment de Marche du 1er Etrangere en het
2e Regiment de Marche du 2e Etrangere.
Deze eenheden werden geleid door officieren van het vreemdelingenlegioen.
Het 3e Regiment de Marche du 1er Etrangere bestond, naast de buitenlandse vrijwilligers, bij gebrek aan beroepsmilitairen uit brandweer- en politiemannen uit Parijs.
Het 4e Regiment de Marche du 1er Etrangere bestond hoofdzakelijk uit Italianen.

Bron

D. T. A. van Bavel, Nederlandse vrijwilligers in Franse krijgsdienst 1914-1918 Een reconstructie
Via reactie van Martin Kraaijstein en Paul Schulten, April 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over